herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Komendant Straży Miejskiej

Do zadań Komendanta Straży Miejskiej (SMII) należy:

1) ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

2) nadzór nad estetyką i porządkiem posesji prywatnych i ich otoczenia;

3) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem ulic i posesji oraz estetyką napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

4) sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i zarządców budynków;

5) kontrola funkcjonowania wysypiska odpadów i przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk  nieczystości;

6) kontrola gospodarki wodno-ściekowej;

7) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie Gminy prac inwestycyjnych i remontowych;

8) oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych, a w szczególnie w sprawach:

a) utrzymania porządku i czystości,

b) likwidacji zagrożeń w ruchu pojazdów,

c) systematycznego odśnieżania i likwidacji gołoledzi;

9) asystowanie przy pobieraniu opłat i podatków lokalnych;

10) informowanie właściwych organów o zauważonych awariach, przestępstwach lub innych ważnych okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców;

11) zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb;

12) udzielanie ustnych pouczeń, wręczanie upomnień w zakresie naruszania obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości;

13) wymierzanie w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczenia kary grzywny przewidzianych w przepisach porządkowych;

14) kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego;

15) zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia;

16) usuwanie na koszt właściciela pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane jeżeli stanowią przeszkodę lub wpływają niekorzystnie na estetykę otoczenia;

17) składanie określonych sprawozdań Burmistrzowi;

18) współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców;

19) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

20) nadzór oraz wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt;

21) załatwianie w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem do podpisywania wszelkiej korespondencji wpływającej i wypływającej  ze stanowiska oraz  kierowanej na stanowisko;

22) wykonywanie zadań operatora systemu monitoringu wizyjnego określonych w odrębnym zarządzeniu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 18-01-2011 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 20-01-2015 11:39