Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI

Resko, 28 lutego 2013r.

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI

 1. Wymagania dla kandydatów na w/w stanowisko:

 1. wymagania niezbędne - zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 ze zmianami):

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. ukończył 21 lat,

 3. korzysta z pełni praw publicznych,

 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 5. cieszy się nienaganną opinią,

 6. jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym,

 7. nie był karany sądownie,

 8. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

oraz ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe, o którym mowa w art.25 ust.1 wyżej przytaczanej ustawy o strażach gminnych.

 1. wymagania dodatkowe:

 1. posiada prawo jazdy oraz własny samochód,

 2. posiada znajomość obsługi komputera.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

 2. nadzór nad estetyką i porządkiem posesji prywatnych i ich otoczenia;

 3. nadzór nad prawidłowym oznakowaniem ulic i posesji oraz estetyką napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

 4. sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i zarządców budynków;

 5. kontrola funkcjonowania wysypiska odpadów i przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk nieczystości;

 6. kontrola gospodarki wodno-ściekowej;

 7. kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie Gminy prac inwestycyjnych i remontowych;

 8. oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych, a w szczególnie w sprawach:

 1. utrzymania porządku i czystości,

 2. likwidacji zagrożeń w ruchu pojazdów,

 3. systematycznego odśnieżania i likwidacji gołoledzi;

 1. asystowanie przy pobieraniu opłat i podatków lokalnych;

 2. informowanie właściwych organów o zauważonych awariach, przestępstwach lub innych ważnych okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców;

 3. zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb;

 4. udzielanie ustnych pouczeń, wręczanie upomnień w zakresie naruszania obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości;

 5. wymierzanie w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczenia kary grzywny przewidzianych w przepisach porządkowych;

 6. kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu;

 7. zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia;

 8. usuwanie na koszt właściciela pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane jeżeli stanowią przeszkodę lub wpływają niekorzystnie na estetykę otoczenia;

 9. składanie określonych sprawozdań Burmistrzowi;

 10. współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców;

 11. wykonywanie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz.144 ze zmianami);

 12. prowadzenie zbioru danych o nazwie “Rejestr osób popełniających wykroczenia drogowe”;

 13. wykonywanie czynności określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U.Nr 247, poz.2473 ze zmianami), nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.”

 14. prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży na podstawie art.9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 ze zmianami).;

 15. wydawanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprez masowych oraz o zakazie zgromadzenia;

 16. realizacja zadań wynikających z realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt

  3. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);

 2. kwestionariusz osobowy;

 3. dokument poświadczający wykształcenie;

 4. świadectwo ukończenia szkolenia o którym mowa w art.25 ust.1 wyżej przytaczanej ustawy o strażach gminnych.

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, pokój nr 13, pocztą elektroniczną na adres resko@resko.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urząd Miejski w Resku, ul.Rynek 1, 72-315 Resko z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika- strażnika miejskiego, w terminie do 12 marca 2013r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.resko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Resku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 28-02-2013 08:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 28-02-2013 08:03