herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe: dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-02-19 14:23:13
Zapytanie ofertowe: dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-02-19 13:28:15
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dorowo, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:56:18
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Przemysław, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:55:52
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krosino, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:55:27
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Resko (za IV kwartał 2018) Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:54:50
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Resko Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:53:31
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łabuń Wielki, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:53:04
Uchwała Nr LXXI.136.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:49:35
Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:47:34
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-02-19 10:46:08
PROTOKÓŁ IV/2019 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 24 stycznia 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:45:38
PROTOKÓŁ III/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 20 grudnia 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:44:48
2019 Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:44:34
Podaję do publicznej wiadomości postanowienie o zwołaniu zebrań wiejskich dla dokonania wyborów sołtysów i rad sołeckich Mateusz Jaworski 2019-02-19 10:43:53
Odpowiedź na interpelację radnego Leszka Simonowicza Mateusz Jaworski 2019-02-18 13:52:58
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Ługowina, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-02-18 10:30:04
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: Prowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu stosowania przepisów RODO w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-02-11 11:17:58
Mateusz Jaworski 2019-02-07 08:02:36
Mateusz Jaworski 2019-02-07 08:02:19
Dokumenty i Wnioski do pobrania Mateusz Jaworski 2019-02-07 07:59:35
Mateusz Jaworski 2019-02-07 07:58:46
Mateusz Jaworski 2019-02-07 07:57:56
Interpletacja - Leszek Simonowicz Mateusz Jaworski 2019-02-06 14:31:00
Zapytanie ofertowe: dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-02-06 08:29:24
Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2019 r." Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:52:06
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:50:26
Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:48:06
Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:47:19
Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:46:45
Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:45:44
Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:44:05
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:38:38
Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:37:31
Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łobeskiemu Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:35:47
Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:34:53
Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia ichwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:34:04
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:33:10
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:32:00
Uchwały Rady Miejskiej 2019 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:30:59