Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2022 ROK - STYCZEŃ 2022r. Mateusz Jaworski 2022-01-25 09:39:32
Zarządzenie Nr 500/2022 Burmistrza Reska z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2022-01-25 09:38:39
Zarządzenie Nr 501/2022 Burmistrza Reska z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2022-01-25 09:37:58
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Mateusz Jaworski 2022-01-19 09:36:12
PROTOKÓŁ XXVII/2021 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 21 grudnia 2021 r Mateusz Jaworski 2022-01-18 10:30:55
UCHWAŁA NR CCXLII.609.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2022 ? 2035 Mateusz Jaworski 2022-01-18 10:16:07
UCHWAŁA NR CCXLII.608.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Resko na 2022 rok Mateusz Jaworski 2022-01-18 10:15:45
UCHWAŁA NR CCXLII.607.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Resko na 2022 rok Mateusz Jaworski 2022-01-18 10:15:15
Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej z Gminy Resko w latach 2019-2020 przez Niepubliczne Przedszkole "Moje Małe Przedszkole" w Łosośnicy Łukasz Sobis 2022-01-11 14:58:20
Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej z Gminy Resko w latach 2019-2020 przez Niepubliczne Przedszkole "Moje Małe Przedszkole" w Łosośnicy Łukasz Sobis 2022-01-11 14:58:00
Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej z Gminy Resko w latach 2019-2020 przez Niepubliczne Przedszkole "Moje Małe Przedszkole" w Łosośnicy Łukasz Sobis 2022-01-11 14:57:25
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Iglice, gm. Resko Łukasz Sobis 2022-01-11 11:39:15
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Ługowina, gm. Resko Łukasz Sobis 2022-01-11 11:38:47
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Stara Dobrzyca, gm. Resko Łukasz Sobis 2022-01-11 11:38:11
Informacja Łukasz Sobis 2022-01-11 10:54:58
Informacja Łukasz Sobis 2022-01-11 10:54:47
Dokumenty i Wnioski do pobrania Mateusz Jaworski 2022-01-03 11:45:28
Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.2376 ze zm.), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2021 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farm fotowoltaicznych "Farma Fotowoltaiczna ? Policko o mocy do 10 MW" Mateusz Jaworski 2021-12-28 12:14:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Mateusz Jaworski 2021-12-22 13:03:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Mateusz Jaworski 2021-12-16 14:45:11
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2021-12-16 11:02:10
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE dotyczy osób, które są stronami postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, osób o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, na terenie działek o nr ew. 677 i 680/1, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2021-12-14 14:33:56
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2021-12-14 13:55:04
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2021-12-14 13:54:38
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2022 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica Łukasz Sobis 2021-12-14 13:53:54
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2021-12-14 13:51:56
W dniu 14 grudnia 2021 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farm fotowoltaicznych "Farma Fotowoltaiczna" Policko o mocy do 10 MW": 13 grudnia 2021 r. wystąpiono z wnioskami o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin, 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez; 3) PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Dziwny i Regi, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice. Mateusz Jaworski 2021-12-14 11:43:33
W dniu 14 grudnia 2021 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farm fotowoltaicznych "Farma Fotowoltaiczna" Policko o mocy do 10 MW": 13 grudnia 2021 r. wystąpiono z wnioskami o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do: 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie, ul. Mieszka I 24, 75-132 Koszalin, 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez; 3) PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Dziwny i Regi, ul. Niekładzka 9, 72-300 Gryfice. Mateusz Jaworski 2021-12-14 11:41:55
W dniu 14 grudnia 2021 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn:- "informacje o postępowaniach administracyjnych", o ustanowieniu stron postępowania w postępowaniu administracyjnym, w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farm fotowoltaicznych "Farma Fotowoltaiczna ? Policko o mocy do 10 MW". Mateusz Jaworski 2021-12-14 11:40:19
W dniu 14 grudnia 2021 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce "informacje o postępowaniach administracyjnych" - strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Budowa farm fotowoltaicznych "Farma Fotowoltaiczna ? Policko o mocy do 10 MW" Mateusz Jaworski 2021-12-14 11:38:56
POLOWANIE Jeleń Łobez 2021 i 2022 II Mateusz Jaworski 2021-12-14 11:36:02
PROJEKT Uchwała Nr Rady Miejskiej w Resku z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2021-12-14 08:57:44
PROJEKT Uchwała Nr Rady Miejskiej w Resku z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2020 Mateusz Jaworski 2021-12-14 08:56:03
PROJEKT Uchwała Nr Rady Miejskiej w Resku z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2020 Mateusz Jaworski 2021-12-14 08:54:39
PROTOKÓŁ XXVI/2021 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 26 listopada 2021 r. Mateusz Jaworski 2021-12-13 10:06:59
PROTOKÓŁ XXV/2021 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 29 października 2021 r Mateusz Jaworski 2021-12-13 10:06:39
Mateusz Jaworski 2021-12-13 09:00:49
Projekt budżetu Gminy Resko na 2022 rok Mateusz Jaworski 2021-12-13 09:00:42
Budżet Gminy Resko 2022 Mateusz Jaworski 2021-12-13 09:00:10
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 21.12.2021 r. Mateusz Jaworski 2021-12-13 07:45:57