herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:04:12
Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie darowizny nieruchomości Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:02:00
Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2018 - 2022 Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:00:20
Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r." Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:59:07
Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:57:49
Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2018 r Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:56:52
Uchwała Nr XXXIII/277/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:56:00
Uchwała Nr XXXIII/276/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:54:34
Uchwała Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:53:50
Uchwała Nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2018 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:52:54
Uchwała Nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2018 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:52:27
Uchwała Nr XXXIII/273/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:51:35
Uchwała Nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018 rok. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:50:42
Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:48:41
Protokół XXXII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:44:05
Protokół XXXII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:39:01
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Mateusz Jaworski 2018-01-11 13:17:26
Informacja o wydaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działce nr 415/7 obręb Iglice gm, Resko" Mateusz Jaworski 2018-01-08 12:14:28
Uchwała Nr CCCLXXXIII.718.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Resko na 2018 rok Mateusz Jaworski 2018-01-05 07:27:58
Załącznik nr. 2 - struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2018-01-03 11:44:44
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-29 12:43:33
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-12-28 12:48:52
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-12-28 12:48:34
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-28 12:40:01
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2017-12-28 12:38:17
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-12-28 12:37:45
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2017-12-28 12:13:22
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-12-28 12:05:09
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-28 11:43:17
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-27 11:36:14
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-27 10:42:34
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-22 16:40:56
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-22 16:39:51
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:55:43
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:44
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:36
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:29
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:22
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-20 10:26:21
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-20 09:03:39