Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-19 15:15:12
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-19 13:56:40
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-19 13:56:12
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2019-12-19 13:43:30
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-12-19 13:35:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/8 (obręb 0035) w miejscowości Przemysław, gmina Resko." Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:07:10
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:03:08
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:02:20
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:01:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze - Dyrektor Centrum Usług Społecznych Mateusz Jaworski 2019-12-17 16:09:43
Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację na stanowisko kierownicze - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku Mateusz Jaworski 2019-12-17 16:08:25
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. Łukasz Sobis 2019-12-17 14:46:18
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 19.12.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-12-17 13:29:38
W Y K A Z Nr 7/2019 nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-12-13 13:08:56
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Reska gm. Resko po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu 19.11.2019 roku. Mateusz Jaworski 2019-12-13 13:07:56
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2019-12-11 14:06:10
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:42
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:35
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:29
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:17
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-12-10 08:03:05
Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Resko na lata 2016 - 2020 Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:38:01
Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:36:37
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne oraz ustalenia czynszu za te lokale Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:35:34
Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Społecznych w Resku do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:33:48
Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprzawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:32:07
Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:30:40
Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:28:48
Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:27:19
Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:26:27
Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:25:09
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. Łukasz Sobis 2019-12-05 10:41:43
Mateusz Jaworski 2019-12-03 08:45:05
Mateusz Jaworski 2019-12-03 07:55:21
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE - DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU Mateusz Jaworski 2019-12-03 07:35:32
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE - DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU Mateusz Jaworski 2019-12-03 07:19:51
ZARZĄDZENIE Nr 162/2019 Burmistrza Reska z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-12-02 12:49:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Mateusz Jaworski 2019-11-29 09:16:05
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania Mateusz Jaworski 2019-11-29 09:15:34
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" Mateusz Jaworski 2019-11-29 09:14:40