herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:35:50
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:35:16
Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:33:44
Uchwała Nr XLI/367/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:31:50
Uchwała Nr XLI/366/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021" Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:30:21
Uchwała Nr XLI/365/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabydku wpisanym do rejestru zabytków Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:29:36
Uchwała Nr XLI/364/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:28:26
Uchwała Nr XLI/363/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:27:32
Uchwała Nr XLI/362/18 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:26:53
Uchwała Nr XLI/361/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:24:45
Uchwała Nr XLI/360/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:23:57
Uchwała Nr XLI/359/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:23:24
Uchwała Nr XLI/358/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zaciągnięcia pożyczki Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:22:18
Uchwała Nr XLI/357/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na ata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:21:31
Uchwała Nr XLI/356/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:20:27
Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:19:34
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA RESKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2019 r.? Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:17:44
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2018-12-27 14:11:31
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-20 15:04:22
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-20 14:56:57
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-12-20 13:28:36
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-12-20 13:01:24
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-12-20 11:24:12
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-20 07:35:57
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-20 07:35:47
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-20 07:35:41
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-19 14:48:35
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-19 14:43:36
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-18 14:17:27
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-12-18 13:03:44
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:10:13
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:10:07
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:09:58
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:09:22
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-13 08:51:10
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-12-12 08:15:15
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2018-12-12 08:11:49
Załącznik nr. 2 - struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2018-12-10 13:32:00
W Y K A Z Nr 8/2018 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska i obrębu Smólsko na okres 3 lat z możliwością przedłużenia Mateusz Jaworski 2018-12-10 10:03:25
Protokół I/2018 Z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2018 Mateusz Jaworski 2018-12-10 09:04:54