herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:32:36
Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-12-07 13:23:58
W Y K A Z Nr 9/2017 na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-12-07 11:24:09
W Y K A Z Nr 9/2017 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2017-12-07 11:23:39
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-06 15:01:26
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-30 15:02:03
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-11-30 09:55:02
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-11-30 09:49:41
Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2018. Łukasz Sobis 2017-11-30 09:48:11
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko. Łukasz Sobis 2017-11-30 09:45:54
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-11-30 09:39:43
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-11-30 09:38:56
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-11-30 09:37:16
Obwieszczenie Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dok. pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Resko" Mateusz Jaworski 2017-11-28 12:12:31
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na rok 2017 Mateusz Jaworski 2017-11-28 11:26:21
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:26:35
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:18:58
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:18:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-20 13:43:25
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-20 09:02:00
Protokół XXXI/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-20 08:08:30
Przebudowie mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo ? Ługowina ? Piaski w km 1+544. Mateusz Jaworski 2017-11-20 07:52:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo - Ługowina - Piaski w km 1+544" Mateusz Jaworski 2017-11-17 08:51:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-16 13:40:08
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-16 11:27:39
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej Mateusz Jaworski 2017-11-15 09:25:59
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:54:16
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:53:54
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:46:27
Przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nN i oświetleniowej na kablowe Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:45:44
Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020" Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:33:33
Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Resko o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:32:10
Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Resko o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:31:31
Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:29:59
Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:28:53
Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Pisaki Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:27:39
Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:26:39
Uchwała Nr XXXI/254/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowej komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:25:20
Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:23:55
Uchwała Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:23:12