Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:56:06
Opiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:52:22
Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Reska z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:26:11
Centrum Usług Społecznych Mateusz Jaworski 2020-01-30 14:18:42
Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Reska z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2020-01-30 13:58:32
Mateusz Jaworski 2020-01-30 08:39:25
Uchwała Nr XXIV.86.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2020-01-30 08:39:19
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2020 Mateusz Jaworski 2020-01-30 08:37:10
Ogłoszenie wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2020-01-28 10:39:27
ZARZĄDZENIE Nr 189/2019 Burmistrza Reska z dnia 31 grudnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2020-01-23 13:50:10
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:31:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:54
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:42
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:33
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:30:12
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:42
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:35
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:24
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-01-22 14:29:03
Podstawowa kwota dotacji na 2020 Rok - styczeń 2020 Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:50:26
Uchwała Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:24:00
Uchwała Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:19:09
Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:17:39
Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:16:14
Uchwała Nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2020 r." Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:14:37
Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:13:28
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2020 Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:11:57
Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:11:37
Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:06:31
Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:05:27
Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2020 - 2033 Mateusz Jaworski 2020-01-21 10:03:44
Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2020 Mateusz Jaworski 2020-01-21 09:56:08
Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. Mateusz Jaworski 2020-01-21 09:54:22
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?. Mateusz Jaworski 2020-01-17 14:36:11