Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Ford Transit 98 Łukasz Sobis 2019-01-15 10:11:59
W Y K A Z Nr 1/2019 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy Mateusz Jaworski 2019-01-11 12:48:00
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2019-01-10 12:04:45
Uchwała Nr XLII/363/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2019-01-10 08:03:24
Uchwała Nr XLII/364/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-01-10 08:02:26
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mateusz Jaworski 2019-01-10 07:59:04
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Mateusz Jaworski 2019-01-10 07:58:38
Podatki 2019 Mateusz Jaworski 2019-01-10 07:57:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 Łukasz Sobis 2019-01-09 13:20:46
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-01-03 11:51:21
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-01-03 11:51:09
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-01-03 11:50:58
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Mateusz Jaworski 2019-01-02 10:57:46
Komisja Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej oraz Sportu i Wypoczynku Mateusz Jaworski 2019-01-02 10:56:31
Komisja Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Mateusz Jaworski 2019-01-02 10:55:21
Komisja Budżetowa Mateusz Jaworski 2019-01-02 10:53:32
Zawiadomienie o przystąpieniu do inwestycji drogowych oraz informacje dotyczące obowiązku wybudowania kanału technologicznego w pasie drogowym Łukasz Sobis 2019-01-02 09:01:02
PROTOKÓŁ II/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 5 grudnia 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:59:31
PROTOKÓŁ XL/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 11 września 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:58:32
PROTOKÓŁ XLII/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 9 listopada 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:57:48
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rzyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:55:00
Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:53:31
Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rzyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:52:11
Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - "Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" z siedziba w Złocieńcu Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:49:42
Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie [pdwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:47:54
Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wych gruntów Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:45:35
Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność gminy Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:40:57
Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji niepublicznych przeszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:39:30
Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:37:02
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:36:18
Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:35:50
Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:35:16
Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:33:44
Uchwała Nr XLI/367/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:31:50
Uchwała Nr XLI/366/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021" Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:30:21
Uchwała Nr XLI/365/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabydku wpisanym do rejestru zabytków Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:29:36
Uchwała Nr XLI/364/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:28:26
Uchwała Nr XLI/363/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:27:32
Uchwała Nr XLI/362/18 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:26:53
Uchwała Nr XLI/361/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:24:45