Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:42
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:35
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:29
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-11 10:41:17
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-12-10 08:03:05
Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Resko na lata 2016 - 2020 Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:38:01
Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:36:37
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne oraz ustalenia czynszu za te lokale Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:35:34
Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Społecznych w Resku do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:33:48
Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprzawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:32:07
Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:30:40
Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:28:48
Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:27:19
Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:26:27
Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-12-09 08:25:09
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. Łukasz Sobis 2019-12-05 10:41:43
Mateusz Jaworski 2019-12-03 08:45:05
Mateusz Jaworski 2019-12-03 07:55:21
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE - DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU Mateusz Jaworski 2019-12-03 07:35:32
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNICZE - DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RESKU Mateusz Jaworski 2019-12-03 07:19:51
ZARZĄDZENIE Nr 162/2019 Burmistrza Reska z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-12-02 12:49:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Mateusz Jaworski 2019-11-29 09:16:05
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania Mateusz Jaworski 2019-11-29 09:15:34
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" Mateusz Jaworski 2019-11-29 09:14:40
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-11-28 12:42:45
OGŁASZAM przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ługowina i Dorowo Mateusz Jaworski 2019-11-28 12:20:55
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:04:43
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:04:32
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:03:33
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:03:28
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 10:32:40
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 10:32:32
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.421.178.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 10:32:26
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH la przedsięwzięcia pn: "budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub budowie ferm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr 77 i 79 obręb Sosnówkom gm. Resko" Mateusz Jaworski 2019-11-28 07:29:53
O G Ł O S Z E N IE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 431 OZ Sosnowo-Ługowina-Piaski w km 1+544" Mateusz Jaworski 2019-11-28 07:28:31
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2019-11-27 11:12:28
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:03:12
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:02:29
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:01:42
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:00:34