Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2011

BURMISTRZ RESKA

ul. Rynek 1

72-315 Resko

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu

reintegracji osób wykluczonych społecznie - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych

inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2011.

 

 

I. Informacje wprowadzające

 

1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego, polegającego na wspieraniu procesu reintegracji co najmniej 10 wykluczonych społecznie osób z terenu Gminy Resko - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieraniu lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. W zakres zadania wchodzi przede wszystkim przeprowadzenie dla wybranych osób:

 

 1. badań lekarskich;

 2. szkolenia bhp i p. poż;

 3. szkolenia zawodowego w specjalnościach umożliwiających reintegrację zawodową na lokalnym rynku pracy;

 4. zapewnienie uczestnikom zajęć spotkań z psychologiem, socjologiem, pedagogiem lub doradcą społecznym i zawodowym – co najmniej raz w tygodniu.

 

wraz z dostarczeniem szkolonym osobom wszelkich niezbędnych do uczestniczenia w kursach materiałów i narzędzi.

 

2. Podstawą prawną do prowadzenia niniejszego konkursu i realizacji będącego jego przedmiotem zadania jest:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, Poz. 873 z późn. zm.) - zwana dalej w treści ogłoszenia Ustawą;

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania (Dz. U. z 2005, Nr 264, Poz. 2207) - zwane dalej w treści ogłoszenia Rozporządzeniem.

 

 

II. Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania

 

40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset 00/100 złotych).

 

Środki te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu w formie jednorazowej wpłaty - w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania.

III. Zasady przyznawania dotacji

 

1. Dotacja zostanie przyznana zwycięzcy niniejszego konkursu.

 

2. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu mogą składać wszelkie podmioty wymienione w art. 3 Ustawy.

 

3. Burmistrz Reska dokona wyboru zwycięzcy konkursu na podstawie oceny merytorycznej złożonych ofert, ze szczególnym uwzględnieniem:

 

 1. możliwości realizacji zadania przez oferenta na podstawie posiadanych przez niego zasobów technicznych, kadrowych i prawnych;

 2. doświadczenia oferenta w zakresie objętym zadaniem;

 3. rzetelności oferenta na podstawie dostarczonych przez niego sprawozdań finansowych;

 4. przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

 

4. Realizacja zadania zostanie powierzona zwycięzcy konkursu w formie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Rozporządzenia.

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2011 r.

 

2. Warunki realizacji:

 

1) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem oraz złożoną przez siebie ofertą, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo – finansowej.

2) Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Resko.

3) Zwycięzca konkursu będzie prowadził odrębny rachunek bankowy na który przekazane zostaną środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami.

4) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Burmistrzowi Reska kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym – w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny.

5) Zadanie zostanie zrealizowane własnymi siłami zwycięzcy konkursu chyba, że Burmistrz Reska zezwoli na powierzenie części realizacji zadania innemu, wskazanemu przez zwycięzcę konkursu podmiotowi.

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

1. Oferta powinna być przygotowana:

 

 1. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia i zawierać co najmniej:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

 • termin i miejsce realizacji zadania;

 • szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;

 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę (w zakresie którego dotyczy zadanie);

 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł;

 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

 • sprawozdanie finansowe (zgodnie z przepisami o rachunkowości) oraz merytoryczne za ubiegły rok, lub za miniony okres w przypadku działalności krótszej niż rok;

 • dokumenty potwierdzające wiarygodność i prawną podstawę prowadzenia przez niego działalności (aktualny odpis z rejestru sądowego, statut itp.);

 • oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnionego (do operacji na środkach publicznych) konta bankowego;

 1. na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis);

 2. w języku polskim.

 

2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania składającego ofertę. Oferta powinna zawierać aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie prawne podpisującego.

 

3. Oferta powinna zostać złożona w szczelnie zamkniętej i opatrzonej adresem oferenta kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na prowadzenie działalności w zakresie wspierania procesu reintegracji osób wykluczonych społecznie – nie otwierać przed dniem 17.12.2010 r. przed godz. 10.15”.

 

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać w:

Urzędzie Miejskim

ul. Rynek 1

72-315 Resko

pok. nr 13 - Sekretariat

 

do dnia 17.12.2010 r. do godz. 10.00

 

2. Złożoną ofertę oferent może wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania – na wniosek pisemny.

3. Oferty które wpłyną do Burmistrza Reska po upływie terminu składania zostaną odesłane oferentowi bez otwierania.

4. Czas związania ofertą jest liczony od dnia otwarcia i wynosi 14 dni.

 

 

VII. Otwarcie i warunki rozpatrzenia ofert

 

1. Otwarcie wszystkich ofert odbędzie się w dniu 17.12.2010r. o godz. 10.15 w miejscu składania i będzie miało charakter publiczny.

2. Oferty które nie spełnią warunków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz niniejszym ogłoszeniu o konkursie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Burmistrz Reska zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty.

3. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie pozwalającym na zawarcie umowy przed upływem terminu związania ofertą.

 

 

VIII. Informacje dodatkowe

 

1. Wszelkie ogłoszenia oraz informacje dotyczące niniejszego konkursu będą publikowane na bieżąco na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Resku oraz na stronie internetowej http://bip.resko.pl/ w zakładce „Obwieszczenia”.

 

2. W roku bieżącym Gmina Resko realizuje jedno zadanie tego typu, dotowane kwotą 40.800,00zł. Zadanie to jest realizowane przez: STOWARZYSZENIE „WSPÓŁISTNIENIE” CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Od nowa” z siedzibą w Łobzie przy ul. Bema 27.
W roku 2009 zrealizowano jedno zadanie tego typu, dotowane kwotą: 39.600,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane przez: STOWARZYSZENIE „WSPÓŁISTNIENIE” CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Od nowa” z siedzibą w Łobzie przy ul. Bema 27.

 

3. Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 2010-11-24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 24-11-2010 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Sobis 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2010 11:56