Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Reska z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespół Szkół w Resku

Zarządzenie Nr 210/2012

Burmistrza Reska

z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespół Szkół w Resku

Na podstawie art 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz U z 2004r. Nr 256, poz 2572 ze zmianami) w związku z § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz U Nr 60, poz.373 ze zmianami) zarządza się, co następuje

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Resku

2.    Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U Nr 60, poz.373 ze zmianami).

3.    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty i ochrony zdrowia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Reska

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Zespołu Szkół w Resku

ul. Bolesława Prusa 2, 72-315 Resko

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół

i  rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami):

1.    Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz spełnia wymagania:

1)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli:

2)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

3)   uzyskał:

a)   co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)   pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)  w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.36a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

4)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

5)   nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674

ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną,

októrej mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U Nr 164, poz.1365 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

6)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

8)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r

oodpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 14, poz.114 ze zmianami)

2    Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2)   ukończyła studia magisterskie;

3)   posiada co najmniej pięcioletni staz pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6)   spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1, 4, 6 i 8.

. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz U Nr 60, poz.373 ze zmianami):

1    Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół;

2.   Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3.   Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4 . Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5.   Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.  Zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7.   Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi me toczy się postępowanie

oprzestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8.  Oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9.   Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 ze zmianami);

10.    Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, ze zmianami) - w przypadku kandydatana dyrektora publicznej szkoły;

11.  Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 

12.   Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i  nauczyciela akademickiego;

13.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz.674, ze zmianami) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365, ze zmianami) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14 Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

III.   Oferty  należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i  adresem zwrotnym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Resku ”, na adres: Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, 72 - 315 Resko Termin składania ofert upływa z dniem 15 czerwca 2012r., o godzinie 15:00.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Reska

V O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 31-05-2012 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 31-05-2012 14:59