herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN I) należy:
1) sprawdzanie dokumentów finansowych pod wzgędem formalnym i rachunkowym;
2) księgowanie dowodów finansowych jednostki budżetowej
3) klasyfikacja dochodów budżetowych
4) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa;
5) dokonywanie uzgodnień dochodów z tytułu czynszów i innych opłat ze służbami finansowo - księgowymi zarządcy
6) dokonywanie uzgodnień dochodów z tytułu kar i grzywien (mandatów)
7) analiza kont rozrachunkowych, egzekwowanie należności

8) rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), PEFRON
9) sporządzanie sprawozdań jednostkowych: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-N, Rb-UN
10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych

 

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN II) należy:
1) realizacja zadań wynikających z zastępstwa Gkarbnika i Głównego Księgowego
2) prowadzenie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym
3) kompletowanie dowodów księgowych
4) spawdzanie wydatków budżetowych z kosztami
5) klasyfikacja wydatków budżetowych
6) dekretowanie dowodów księgowych
7) terminowe przekazywanie spłat rat i odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
8) uzgadnianie sald kont rozrachunkowych (należności) i wystanianie potwierdzeń sald
9) sporządzanie sprawozdań jednostkowych: Rb-28S, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-50 w zakresie wydatków, Rb-WSa, Rb-ST
10) sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu jednostkowego zestawienia zmian w funduszach, rachunku zysków i strat

Do zadań stanowiska do spraw księgowości budżetowej (FN III) należy:
1) prowadzenie ewidencji pozostałychśrodków trwałych;
2) prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia;
3) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy (dokonywanie wycen i sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych) w zakresie pozostałych środków trwałych
4) ustalenia niedoborów i nadwyżek
5) rozliczanie dotacji celowych otrzymanych przez gminę oraz udzielanych z budżetu gminy
6) księgowanie dowodów finansowych - organ
7) terminowe sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłat dowodów
8) sporządzanie sprawozdań jednostkowych: Rb-50 w zakresie dochodów, Rb-ST, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN - organ
9) sporządzanie sprawozdań zbiorczych - organ
10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Do zadań stanowiska do spraw płac (FN IV) należy:
1) sporządzanie list płac;
2) prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
3) naliczanie składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zdrowotnego, chorobowego pracowników
4) sporządzanie imiennych deklaracji pracowników wg poszczególnych składek
5) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
6) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i rozliczenie podatku dochodowego wynikającego z umów zlecenia, umów o dzieło i umów o pracę oraz PIT-R
7) wystawianie i podpisywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ZUS Rp-7 oraz pozostałych zaświadczeń o wynagrodzeniu
8) sporządzaniue sprawozdań o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
9) sporządzanie wniosków o refundację do PUP i innych instytucji
10) naliczanie i rozliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11) naliczanie i rozliczanie funduszu sołeckiego
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych
13) naliczanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
14) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych gminnych (dokonywanie wycen i sporządzanie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych) w zakresie środków trwałych
15) ustalenie niedoborów i nadwyżek w zakresie środków trwałych
16) sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych i nakładów inwestycyjnych
 

Do zadań stanowiska do spraw płac (FN VIII) należy:

1) w zakresie księgowości budżetowej:
a) prowadzenie dokumentacji i ewidencji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych;
b) kompletowanie dowodów księgowych;
c) terminowe dokonywanie płatności zobowiązań;
d) przygotowywanie dowodów finansowych do refundacji poniesionych nakładów;
e) terminowe rozliczanie otrzymanych zaliczek na zadania realizowane w ramach projektów;

2) w zakresie gospodarki komunalnej:
a) księgowanie opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego;
b) archiwizowanie dowodów księgowych i ewidencji zdarzeń zgodnie z umowami;
c) naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych i egzekucji;
d) wystawianie PIT 8C dotyczących umorzenia zaległości najemcom;
e) księgowanie decyzji o umorzeniach, rozłożeniach na raty należności czynszowych;

3) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
a) prowadzenie rejestru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) księgowanie wpływów i zwrotów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
c) kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
d) prowadzenie kont osobowych dla właścicieli nieruchomości zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
e) miesięczne uzgadnianie z zespołem ds. księgowości budżetowej wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f) przygotowywanie danych do sporządzenia sprawozdań finansowych z wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
g) prowadzenie postępowań dotyczących egzekucji zaległych należności poprzez wystawianie upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat, wystawianie tytułów wykonawczych;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-01-2015 08:51