Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2013 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko


Resko, dnia 26.11.2012r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. . (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2013 zadania publicznego pod nazwą: „Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich” zwanego dalej zadaniem.

Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko

Zadanie polega na:

 1. organizowaniu cotygodniowych treningów piłkarskich,

 2. zakupie niezbędnego sprzętu piłkarskiego, artykułów medycznych, materiałów biurowych, napojów,

 3. dokonywaniu wszelkich opłat związanych z udziałem drużyny piłkarskiej oraz zawodników w ZZPN w Szczecinie,

 4. utrzymywaniu oraz przygotowywaniu obiektu sportowego w Łosośnicy, Gmina Resko,

 5. organizowaniu oraz rozgrywaniu meczy kontrolnych,

 6. zorganizowaniu i opłaceniu badań lekarskich dla zawodników,

 7. udziale w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pokrywaniu kosztów z tym związanych (wpisowe itp.),

 8. organizowaniu i pokrywaniu kosztów wyjazdów na mecze.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2013r. na realizację zadania wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie umowy - w formie comiesięcznych dotacji. Okres realizacji zadania: do 31.12.2013r.

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku
  (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)

 2. Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2012r. o godz. 10.00

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową, a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

  2. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 18.12.2012r., do godz. 10.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Reska.

 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 5. Po rozpatrzeniu ofert organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku konkursu. Oferty które wpłyną do organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej na obszarach wiejskich, Gmina Resko w roku 2012 wydała kwotę 30.000,00 zł, w roku 2011 - 25.000,00 zł . Środki te zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Jastrząb Łosośnica z siedzibą w Łosośnicy 19/1, Gmina Resko.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 26.11.2012r.

- na stronie internetowej www.resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński


Strona 1 z 2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 26-11-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2012 13:45