Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Reska - przetarg na sprzedaż drewna.


O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z     R E S K A

Na podstawie § 5 ust 2 oraz § 36 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957 z 2004 roku) ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego o wartości poniżej kwoty 6.000 euro

 

Przedmiotem sprzedaży jest surowiec drzewny liściasty gatunku Topola Osika, pozyskany kosztem nabywcy. Nabywca będzie zobowiązany do ścinki 11 drzew gatunku topola osika znajdujących się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 14/29, obręb Przemysław, oraz odbioru przedmiotu sprzedaży w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2013r.

Szacunkowa oczekiwana ilość drewna bez kory w poszczególnych sortymentach, określona na podstawie szacunku brakarskiego drzew na pniu przedstawia się następująco:

  • wielkowymiarowe

a) WB0 = 15m3

b) WC0 = 40m3

c) WD = 14m3

  • średniowymiarowe

a) S2 = 21 m3

b) S4 = 14 m3

  • małowymiarowe

a) M2 = 7 m3

 

Cena wywoławcza - 4.432,32 zł. brutto

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2013 roku o godz. 1200 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 4. Oferty kupna, wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty wadium, można składać w sekretariacie tut. Urzędu do dnia 12.02.2013 roku do godz. 1515 .

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko bądź firmę oferenta, datę sporządzenia, oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży, oraz proponowaną cenę nabycia.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 12.02.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie, nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Nabywca jest zobowiązany do wpłacenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury, sporządzonej na podstawie umowy sprzedaży na konto BS Gryfice Oddział Resko 32937600010050651520030002.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Resko 30.01.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 31-01-2013 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 31-01-2013 11:04