herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowisko ds. geodezji i gospodarki odpadami

Do zadań stanowiska do spraw geodezji i gospodarki odpadami (GiGO) należy:

1) w zakresie gospodarki nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości należących do Gminy,

2) w zakresie geodezji:

a) zlecanie, nadzór i odbiór robót geodezyjno-kartograficznych,

b) rozgraniczanie, podział i scalanie nieruchomości.

3) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

a) przygotowanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności opracowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy we współpracy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Resku będącym na stanowisku ds. zamówień publicznych;

b) tworzenie bazy danych, służącej do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi;

c) obsługa systemu informatycznego dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

d) aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości  objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

e) kontrola i nadzór nad działalnością:

- przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- wykonania przez Gminę obowiązków osiągnięcia wynikających z przepisów prawa poziomów recyklingu;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych;

f) opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

g) prowadzenie działań informacyjnych oraz organizowanie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowanie odpadami komunalnymi,

h) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

i) przyjmowanie i egzekwowanie sprawozdawczości od podmiotów odbierających odpady komunalne,

j) przygotowania danych do opracowania analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnych z art.3 ust,2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości w gminie;

k) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 20-01-2015 11:24