herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego i do spraw kadrowych

Do zadań pracownika Urzędu Stanu Cywilnego i do spraw kadrowych (USCiK) należy:

1) w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego:
a) przygotowywanie gokumentów do wydania aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
b) przygotowywanie dokumentów do wydania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
c) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
d) udostępnianie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich kserokopii aktów;
e) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
f) realizacja zadań związanych z postępowaniem w sprawie zmiany imion i nazwisk - zawiadamianie ewidencji ludności, biura sowodów osobistych, urzędów stanu cywilnego miejsca urodzenia, miejsca zawarcia małżeństwa;
g) prowadzenie postępowań z wyłączeniem wydawanie decyzji administracyjnych, w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, odtwarzania treści aktów stanu cywilnego;
h) organizacja uroczystości w związku z wstąpieniem w zwązek małżeński;
i) inicjowanie i przeprowadzenie procedury w sprawie nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości jubileuszowych;
j) prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego;
k) przygotowywanie i przekazywanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do Archiwum Państwowego;
l) współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, ewidencją ludności oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego;
m) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego ( w formie papierowej i w formie elektronicznej);
n) korespondencja z placówkami konsularnymi;
o) sporządzanie w ysyłanie zawiadomień o zmianach w aktach stanu cywilnego;


2) w zakresie spraw kadrowych:
a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;
b) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
c) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych;
d) przygotowywanie świadectw pracy;
e) ewidencja czasu pracy;
f) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych;
g) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy;
h) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie organizowania naborów na stanowiska urzędnicze;
i) przygotowywanie wniosków w celach naboru oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie oranizowania prac społecznych - użytecznych, naborów na roboty publiczne, prace interwencyjne i staże;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 19-01-2015 09:32