Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI


Resko, 8 lipca 2013r.

Urząd Miejski w Resku
ul. Rynek 1

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - STRAŻNIK MIEJSKI

 1. Wymagania dla kandydatów na w/w stanowisko:

 1. wymagania niezbędne - zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 ze zmianami):

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • ukończył 21 lat,

 • korzysta z pełni praw publicznych,

 • cieszy się nienaganną opinią,

 • jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym,

 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;

       2. wymagania dodatkowe:

 • posiada wykształcenie wyższe,

 • posiada prawo jazdy oraz własny samochód,

 • posiada znajomość obsługi komputera.

       2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 2. nadzór nad estetyką i porządkiem posesji prywatnych i ich otoczenia;
 3. nadzór nad prawidłowym oznakowaniem ulic i posesji oraz estetyką napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;
 4. sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i zarządców budynków;
 5. przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk;
 6. kontrola gospodarki wodno-ściekowej
 7. kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie Gminy prac inwestycyjnych i remontowych;
 8. oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych, a w szczególnie w sprawach:
  a) utrzymania porządku i czystości,
  b) likwidacji zagrożeń w ruchu pojazdów,
  c) systematycznego odśnieżania i likwidacji gołoledzi;
 9. asystowanie przy pobieraniu opłat i podatków lokalnych;
 10. informowanie właściwych organów o zauważonych awariach, przestępstwach lub innych ważnych okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców;
 11. zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb;
 12. udzielanie ustnych pouczeń, wręczanie upomnień w zakresie naruszania obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości;
 13. wymierzanie w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczenia kary grzywny przewidzianych w przepisach porządkowych;
 14. kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu;
 15. zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia;
 16. usuwanie na koszt właściciela pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane jeżeli stanowią przeszkodę lub wpływają niekorzystnie na estetykę otoczenia;
 17. składanie określonych sprawozdań Burmistrzowi;
 18. współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców;
 19. wykonywanie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz.144 ze zmianami);
 20. prowadzenie zbioru danych o nazwie “Rejestr osób popełniających wykroczenia drogowe”;
 21. wykonywanie czynności określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Dz.U.Nr 247, poz.2473 ze zmianami), nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.”
 22. prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży na podstawie art.9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 ze zmianami).;
 23. wydawanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprez masowych oraz o zakazie zgromadzenia;
 24. wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt

3. Warunki pracy na stanowisku:

 • służba patrolowa w terenie;

 • praca na pełny etat;

 • system czasu pracy - równoważny;

 • wymiar i rozkład czasu pracy:

 • dobowa norma w godzinach - 8, dopuszcza się przedłużenie nie więcej niż do 12.

 • przeciętny tygodniowy w godzinach - 40,

 • okres rozliczeniowy w miesiącach - 4.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);

 • kwestionariusz osobowy;

 • dokument poświadczający wykształcenie;

 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13, pocztą elektroniczną na adres resko@resko.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko strażnika miejskiego, w terminie od 9 lipca 2013r do 18 lipca 2013r (włącznie).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.resko.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Resku.

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy o pracownikach samorządowych - informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0%.

Z up. BURMISTRZA
Danuta Mielcarek
SEKRETARZ GMINY

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 08-07-2013 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 08-07-2013 14:43