herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
uchwała nr XXXVIII/280/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 2014-03-03 08:53
uchwała nr XXXVIII/288/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku okresowego i celowego 2014-03-03 08:54
uchwała nr XXXVIII/287/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postacie produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 2014-03-03 08:55
uchwała nr XXXVIII/283/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014r. 2014-03-03 08:55
uchwała nr XXXVIII/286/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 2014-03-03 08:57
uchwała nr XXXVIII/285/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 - 2015 2014-03-03 08:58
uchwała nr XXXVIII/284/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Resko nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-03-03 08:58
uchwała nr XXXVIII/282/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodreębnienie w budżecie Gminy na rok 2015 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki 2014-03-03 08:59
uchwała nr XXXVIII/281/2014 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2014 - 2023 2014-03-03 09:01