Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2015


Burmistrz Reska

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania pn.:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko

do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach

w roku 2015

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „ustawą”).

1. Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2015.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100)

3. Zasady przyznawania dotacji:

1) W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwanymi dalej Podmiotami.

2) Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

4) Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca otwartego konkursu ofert.

5) Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania.

6) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Resko a oferentem.

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2015.

2) Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością.

3) Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci będzie się odbywać środkiem transportu przystosowanym do przewozu dziecka niepełnosprawnego,

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30 grudnia 2014 roku, do godz. 12.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Resko do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach w roku 2015”.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Wybór oferty nastąpi do dnia 31.12.2014 roku.

2) Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25.) oraz zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

3) Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

4) Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Reska.

5) Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 30.12.2014r., do godz. 12.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Reska.

7) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani faksem lub mailem. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku oraz na stronach internetowych www.bip.resko.pl oraz www.resko.pl .

8) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

9) Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

a) merytoryczna wartość oferty,

b) możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

c) dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Resku, jego wiarygodność, rzetelność,

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

10) Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone niezgodnie z wzorem,

b) złożone po terminie,

c) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

d) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

e) błędnie wypełnione lub niekompletne.

7. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego.

1) W roku 2014 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 9 240,00 zł; zadanie powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryficach, z siedzibą w Gryficach, ul. Pocztowa 4.

2) W roku 2013 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 8.712,00 zł; zadanie powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryficach, z siedzibą w Gryficach, ul. Pocztowa 4.

3) Wynik konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.resko.pl), na stronie internetowej Gminy Resko (www.resko.pl) oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

4) Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.)

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25.)

Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 2014-12-05

- na stronie internetowej www.resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Strona 1 z 2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 05-12-2014 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-12-2014 09:01