herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Reska z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie - PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESKO NA 2015r.