herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Reska z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RESKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2015