herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Reska z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie - PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RESKO NA 2016r.