Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej

 

Resko, dnia 30.11.2017r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej, zwanej dalej zadaniem - polegającej na:

 1. (piłka nożna - seniorzy, juniorzy, trampkarze)

 1. szkoleniu zespołów piłki nożnej: seniorów, juniorów, trampkarzy,

 2. praniu strojów sportowych, dostarczaniu napoi, pokrywaniu kosztów udziału w turniejach itp.

 3. przygotowaniu obiektu sportowego usytuowanego w Resku przy Alei Wolności 4b do zawodów sportowych oraz innych imprez samorządowych,

 4. utrzymaniu w/w obiektu sportowego i będącego na jego wyposażeniu sprzętu,

 5. pełnej administracji umiejscowionym na terenie obiektu pojedynczym lokalem mieszkalnym,

 1. (piłka nożna - orliki, żacy)

 1. zorganizowaniu turniejów piłkarskich dla dzieci z roczników 2009 i młodszych(żacy),

 2. zorganizowaniu turniejów piłkarskich dla dzieci z roczników 2005 i młodszych (orliki),

 3. zorganizowaniu turniejów piłkarskich dla dzieci z roczników 2002 do 2005,

 4. zorganizowaniu i współfinansowaniu obozów piłkarskich dla dzieci i młodzieży (orliki),

 5. udziału w turniejach piłkarskich poza Gminą Resko i finansowaniu wydatków z tym związanych dla sekcji żaków i orlików (wpisowe, koszty przejazdów itp.),

 6. zapewnieniu szkolenia poprzez zatrudnienie trenera i prowadzeniu treningów 4 x w tygodniu przez okres 12 miesięcy dla sekcji orlików,

 7. zapewnieniu szkolenia poprzez zatrudnienie trenera i prowadzeniu treningów 4 x w tygodniu przez okres 12 miesięcy dla sekcji żaków,

 8. zakupie sprzętu sportowego - treningowego piłkarskiego dla sekcji żaków i orlików

 9. praniu strojów sportowych, dostarczaniu napoi itp. dla sekcji żaków i orlików

 1. (tenis stołowy)

 1. szkoleniu zawodników tenisa stołowego: żacy, młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy,

 2. udziale w zawodach tenisa stołowego nadzorowanych przez Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i pokrywaniu kosztów z tym związanych,

 3. udziale w turniejach V ligi tenisa stołowego,

 4. prowadzeniu regularnych treningów z zawodnikami 5 godzin w tygodniu,

 5. organizowaniu turnieju tenisa stołowego,

 6. zakupie sprzętu sportowego,

 7. dowozie zawodników na zawody sportowe i treningi.

 1. (siatkówka)

 1. szkoleniu zawodników piłki siatkowej - młodzież i dorośli z terenu Gminy Resko,

 2. udziale w zawodach piłki siatkowej i pokrywanie kosztów z tym związanych,

 3. prowadzeniu regularnych treningów z zawodnikami 5 godzin w tygodniu,

 4. organizowanie turnieju, sparingów piłki siatkowej,

 5. zakupie sprzętu sportowego,

 6. dowozie zawodników na zawody sportowe i treningi.

 

Podstawowy zakres zadania określono w osobnym opracowaniu. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej www.bip.resko.pl - zakładka Obwieszczenia i ogłoszenia, ze strony www.resko.pl lub otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr 3 Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1) w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku - do dnia składania ofert.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018r. na realizację zadania wynosi łącznie
250 000,00 zł, w tym odpowiednio dla części:

A (piłka nożna: seniorzy, juniorzy, trampkarze) - 155 000,00 zł

B (piłka nożna: orliki, żacy) - 70 000,00 zł

C (tenis stołowy) - 15 000,00 zł

D (siatkówka) - 10 000,00 zł

Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie zawartej z nim umowy - w formie comiesięcznych dotacji. Dla każdej części zadania zwycięzca konkursu zobowiązany będzie prowadzić wyodrębnioną dokumentację i ewidencję finansowo-księgową. Dla każdej części zadania (A, B , C, D) wybrany oferent jest zobowiązany wskazać wyodrębniony rachunek bankowy, na który będzie przekazywana dotacja.

 

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku
  (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować całość zadania (części A, B ,C i D).

 2. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2017r. o godz. 10.00

 3. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową, a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

 1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

 2. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

 1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 27.12.2017r., do godz. 10.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Reska.

 3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 4. Po rozpatrzeniu ofert organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku konkursu. Oferty które wpłyną do organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

 

Informacje dodatkowe

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, Gmina Resko w roku 2017 przeznaczyła kwotę 230.000 zł - przekazane klubowi sportowemu LKS MEWA RESKO; w roku 2016 wydała kwotę 225.000 zł - przekazane klubowi sportowemu LKS MEWA RESKO.

 

Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 2017-11-30

- na stronie internetowej www.resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

 

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 30-11-2017 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 30-11-2017 09:39