Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko.


Resko, dnia 30.11.2017r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. . (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: „Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich” zwanego dalej zadaniem.

Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko

Zadanie polega na:

 1. organizowaniu cotygodniowych treningów piłkarskich,

 2. zakupie niezbędnego sprzętu piłkarskiego, artykułów medycznych, materiałów biurowych, napojów,

 3. dokonywaniu wszelkich opłat związanych z udziałem drużyny piłkarskiej oraz zawodników w ZZPN w Szczecinie,

 4. utrzymywaniu oraz przygotowywaniu obiektu sportowego w Łosośnicy, Gmina Resko,

 5. organizowaniu oraz rozgrywaniu meczy kontrolnych,

 6. zorganizowaniu i opłaceniu badań lekarskich dla zawodników,

 7. udziale w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pokrywaniu kosztów z tym związanych (wpisowe itp.),

 8. organizowaniu i pokrywaniu kosztów wyjazdów na mecze.

Warunki realizacji zadania:

 1. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem oraz złożoną przez siebie ofertą, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo - finansowej.

2) Zwycięzca konkursu będzie prowadził odrębny rachunek bankowy na który przekazywane będą środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami.

3) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Burmistrzowi Reska kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym - w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018r. na realizację zadania wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100). Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie umowy - w formie comiesięcznych dotacji. Okres realizacji zadania: do 31.12.2018r.

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).

 2. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2017r. o godz. 11.00

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową, a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

  2. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 27.12.2017r., do godz. 11.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Wybór oferty nastąpi do dnia 12.01.2018r.

 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Reska.

 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 6. Po rozpatrzeniu ofert organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku konkursu. Oferty które wpłyną do organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej na obszarach wiejskich, Gmina Resko w roku 2017 przeznaczyła kwotę 40.000,00 zł, w roku 2016 - 40.000,00 zł . Środki te zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Jastrząb Łosośnica z siedzibą w Łosośnicy 19/1, Gmina Resko.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 30.11.2017r.

- na stronie internetowej www.resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński


Strona 1 z 2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 30-11-2017 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2017 09:45