Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin

 

Resko, dnia 30.11.2017r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. . (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: „Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin zwanego dalej zadaniem.

Zadanie polega na:

 1. organizowaniu cotygodniowych treningów karate - sekcja dziecięca i młodzieżowa,

 2. organizowaniu zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Resko,

 3. zakupie niezbędnego sprzętu treningowego, artykułów medycznych, materiałów biurowych, napojów,

 4. udziale w turniejach i pokazach Karate Kyokushin oraz pokrywaniu kosztów z tym związanych (wpisowe itp.)

 5. udziale w zawodach i seminariach zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Karate oraz Zachodniopomorskiego Związku Karate,

 6. organizowaniu i opłacaniu badań lekarskich dla zawodników,

 7. organizowaniu i pokrywaniu kosztów wyjazdów na turnieje, seminaria itp.

 

Warunki realizacji zadania:

 1. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem oraz złożoną przez siebie ofertą, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo - finansowej.

2) Zwycięzca konkursu będzie prowadził odrębny rachunek bankowy na który przekazywane będą środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami.

3) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Burmistrzowi Reska kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym - w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2018r. na realizację zadania wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100). Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie umowy - w formie comiesięcznych dotacji. Okres realizacji zadania: do 31.12.2018r.

 

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).

 2. Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2017r. o godz. 13.00

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową, a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

  2. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 27.12.2017r., do godz. 13.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Wybór oferty nastąpi do dnia 12.01.2018r.

 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Reska.

 5. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 6. Po rozpatrzeniu ofert organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku konkursu. Oferty które wpłyną do organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez rozpatrzenia.

 

Informacje dodatkowe

Gmina Resko w roku 2017 przeznaczyła na realizację zadania „Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin” kwotę 20 000 zł. Gmina Resko w roku 2016 przeznaczyła na realizację zadania „Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin” kwotę 20 000 zł..

 

Ogłoszenie zamieszczono dnia 30.11.2017r.

- na stronie internetowej www.resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

 

 

Burmistrz Reska

 

 

Arkadiusz Czerwiński

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona 1 z 2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 30-11-2017 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 30-11-2017 09:55