herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 305/2017 Burmistrza Reska z dnia 8 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:49:01
Uchwała Nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Resko na lata 2010 - 2019 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:46:58
Uchwała Nr XXXII/270/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2017 r." Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:45:48
Uchwała Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie stanienia o kierunkach działania Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:44:06
Uchwała Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek drogowych Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:43:04
Uchwała Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:42:05
Uchwała Nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Resko na lata 2017 - 2021 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:41:12
Uchwała Nr XXXII/265/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:40:05
Uchwała Nr XXXII/264/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:38:52
Uchwała Nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:37:59
Uchwała Nr XXXII/262/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:36:17
Uchwała Nr XXXII/261/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:34:06
Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:32:36
Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-12-07 13:23:58
W Y K A Z Nr 9/2017 na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-12-07 11:24:09
W Y K A Z Nr 9/2017 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2017-12-07 11:23:39
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-06 15:01:26
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-30 15:02:03
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-11-30 09:55:02
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-11-30 09:49:41
Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2018. Łukasz Sobis 2017-11-30 09:48:11
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko. Łukasz Sobis 2017-11-30 09:45:54
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-11-30 09:39:43
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-11-30 09:38:56
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-11-30 09:37:16
Obwieszczenie Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dok. pn. "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Resko" Mateusz Jaworski 2017-11-28 12:12:31
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na rok 2017 Mateusz Jaworski 2017-11-28 11:26:21
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:26:35
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:18:58
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:18:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-20 13:43:25
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-20 09:02:00
Protokół XXXI/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-20 08:08:30
Przebudowie mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo ? Ługowina ? Piaski w km 1+544. Mateusz Jaworski 2017-11-20 07:52:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo - Ługowina - Piaski w km 1+544" Mateusz Jaworski 2017-11-17 08:51:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-16 13:40:08
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-16 11:27:39
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej Mateusz Jaworski 2017-11-15 09:25:59
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:54:16
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:53:54