Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się do Rady Miejskiej w Resku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023:

 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Łobzie.   

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 

2. Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców Gminy Resko kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających. 

 

5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

OPINIOWANIE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Przed przystąpieniem do wyborów Rada Miejska w Resku powołuje Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego  w Łobzie, który przedstawi na sesji Rady, na której będą przeprowadzane wybory, swoją opinię o zgłoszonych kandydatach,
w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

WYBORY ŁAWNIKÓW

Ławników do Sadu Rejonowego w Łobzie wybiera Rada Miejska w Resku – w głosowaniu tajnym. Wybory ławników na kadencję 2020-2023, odbędą się w możliwie najszybszym terminie na sesji Rady Miejskiej w Resku, nie później niż do końca października 2019 r.

 

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Resku (pok. Nr 1) Biuro Rady Miejskiej tel. 91 395 15 03 w godz. 7.15-15.15.

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Udostępniamy wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika w postaci formularza do pobrania (pliku *.rtf), na ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie.

Załączniki

 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika.rtf

Wykaz załączników do karty zgłoszenia kandydata na ławnika:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgłaszanej osoby,

Poniżej można pobrać wzór zapytania o informację z Krajowego Rejestru Karnego, które należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. Kaszubskiej 42 w poniedziałek w godz. 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00; tel. 91 4838381.

UWAGA!

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego powinna być opatrzona datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Od dnia 3 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 108 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5), koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Do formularza należy dołączyć oświadczenie osoby zgłaszającej (wpisanej w części C pkt. 2 Karty zgłoszenia kandydata na ławnika) o zgłoszeniu osoby występującej o zaświadczenie jako kandydata na ławnika.

Załączniki

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

UWAGA!

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Załączniki

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

UWAGA!

Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Załączniki

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

UWAGA!

Zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli,

UWAGA!

Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli. Ta osoba powinna również podpisać Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika w części C pkt 3 oraz na ostatniej stronie Karty.

Załączniki

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa,

UWAGA!

Załącznik należy dołączyć do karty zgłoszenia kandydata na ławnika i powinien on być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (tylko w przypadku, gdy podmiotem zgłaszającym kandydata jest stowarzyszenie albo inna organizacja społeczna lub zawodowa),

Od dnia 3 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 108 pkt 27 lit. c ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5), koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

7) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

UWAGA!

Wymogi do fotografii:

 • wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
 • kolorowa,
 • o wymiarach 35 x 45 mm,
 • wykonana na jednolitym jasnym tle,
 • mająca dobrą ostrość,
 • odwzorowująca naturalny kolor skóry,
 • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków (tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii),
 • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,
 • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (dopuszczalne są odstępstwa - zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności),
 • patrząca na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

UWAGA!

Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko.

8) dodatkowe oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Załączniki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 12-06-2019 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 03-07-2019 09:42