Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR ............ RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na rok 2024 2024-06-21 07:57
dokument UCHWAŁA NR .... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2024 - 2035 2024-06-21 07:56
dokument Uchwała Nr .................... Rady Miejskiej w Resku z dnia .................... 2024 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2024-06-21 07:52
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2023 rok 2024-06-21 07:51
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Reska wotum zaufania 2024-06-21 07:50
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2024-06-21 07:49
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2024-06-21 07:48
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Reska z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok 2024-06-21 07:47
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2024-06-21 07:46
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Resko na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Resko 2024-06-21 07:45
dokument UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia .................... 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom 2024-06-21 07:44
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023. 2024-05-09 13:45
dokument UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RESKU w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Resku 2024-04-26 13:19
dokument UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RESKU w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Resku 2024-04-26 13:17
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2024-03-14 12:07
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2022-05-18 13:22
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021. 2022-05-18 13:21
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. 2021-05-13 07:18
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2021-02-24 07:44
dokument Sprawozdanie z Programu współpracy za 2019 r. 2020-07-22 09:53
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2020-03-09 08:39
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2019-01-17 13:57
dokument Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. 2018-04-24 09:38
dokument Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO 2018 2018-03-02 08:54
dokument Sprawozdanie z Programu współpracy za 2016 r. 2017-06-02 07:36
dokument Sprawozdanie z realizacji "programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko" 2017 2017-03-01 12:51
dokument GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016 ? 2020 2016-04-26 14:41
dokument Program Wspierania Rodziny w Gminie Resko na lata 2016-2018 2016-04-26 14:31
dokument Sprawozdanie z realizacji "programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko" 2016-04-26 10:12
dokument Sprawozdanie z realizacji "programu współpracy Giny Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015" 2016-04-26 10:11
katalog 18 i 22.12.2015 - KATALOG -
dokument UCHWAŁA NR ..... RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia ...... 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Resku w rejonie ulicy Szpitalnej 2012-04-20 13:25
dokument OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2011 DLA GMINY RESKO 2012-04-20 13:03