Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, w tym otwartych danych

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, skrótowo zwana dalej „ustawą”.

   

Pojęcia:

 • informacje sektora publicznego – każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu starostwa (art.2 pkt 8 ustawy),

 • ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez użytkowników (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu komercyjnym lub niekomercyjnym), z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych (art.2 pkt 12 ustawy),

 • otwarte dane – dane, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane i rozpowszechniane przez każdego – ewentualnie

 • z podaniem źródła i zasad rozpowszechniania (art.2 pkt 8 ustawy),

 • portal danych – prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, powszechnie dostępny system teleinformatyczny, służący do udostępniania m.in. informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania (art.2 pkt 13 ustawy) .

Cechy otwartych danych:

 • swobodny dostęp do całości zasobu,

 • bezpłatny,

 • udostępnione w formie możliwej do przetwarzania,

 • z licencją do ponownego wykorzystania i rozpowszechniania dla wszystkich grup bez ograniczeń.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Resku

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Resku – www.bip.resko.pl

 • udostępniona w serwisie internetowym www.resko.pl,

 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (informacje poniżej),

 • udostępniona w portalu danych - https://dane.gov.pl/pl.

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Miejskiego w Resku

Podmiot wykorzystujący informacje sektora publicznego udostępnione w BIP Urzędu Miejskiego w Resku jest zobowiązany do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, podania pełnej nazwy Urzędu Miejskiego w Resku,

 • zamieszczenia adnotacji o tym, że informacja została przetworzona, w przypadku modyfikacji jej treści,

 • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,

 • poinformowania, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Resku

Urząd Miejski w Resku nie ponosi odpowiedzialności:

 • za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej na wniosek informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, a także za rezultaty jej przetworzenia,

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Resku,

 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie dokumentu papierowego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Resku, adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko,

 • w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę kontaktową ePUAP: /32y5b4kseh/SkrytkaESP

 • e-mailem na adres: resko@resko.pl

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, tj. zawierać w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;

 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;

 • wskazanie: sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Miejski w Resku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania; albo

 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;

 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Resku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miejskim w Resku jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

W przypadku, gdy przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji (np. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, koszty pracy dodatkowej, koszty wysyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Informacja sektora publicznego przekazywana w postaci elektronicznej w formacie źródłowym udostępniana jest bez opłat.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 02-03-2023 21:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 02-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 02-03-2023 22:01