Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa oraz budowa drogi w miejscowości Resko, ul. Gdańska wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 266/2, 277, 298, 301, 492/2, 767/14 obręb Resko, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-12-04 07:13:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Iglice, gm. Resko wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 9/5, 9/6, 12/2, 17, 71, 73, 113/2, 383, 389/1, 390/18, 390/19, 391/1, 392/1, 392/5, 399 obręb Iglice, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-12-04 07:13:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ?Przebudowa i budowa drogi powiatowej w miejscowości Iglice wraz z infrastrukturą techniczną?, inwestycja na terenie działek nr ewid. 12/2, 12/3, 12/4, 14/1, 14/3, 75/2, 75/3, 389/2, 390/7, 390/18, 392/5, 393, 394, 395, 397/8, 397/14, 402, 403 obręb Iglice, gmina Resko Mateusz Jaworski 2023-12-04 07:12:18
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2023-11-29 09:33:58
Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie zatrudnienia socjalnego w centrum integracji społecznej w roku 2024" Łukasz Sobis 2023-11-23 12:04:50
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Łosośnicy" Łukasz Sobis 2023-11-22 14:51:50
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Resku" Łukasz Sobis 2023-11-22 14:48:39
Ogłoszenie o wyniku konkursu otwartego na wsparcie realizacji w roku 2023 zadania publicznego pod nazwą: "Budowa miejsca aktywizacji w Starej Dobrzycy" Łukasz Sobis 2023-11-22 14:44:54
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU Mateusz Jaworski 2023-11-22 12:16:16
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - POMOC OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU (WOŹNA) Mateusz Jaworski 2023-11-22 12:14:20
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - POMOC OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU (WOŹNA) Mateusz Jaworski 2023-11-22 12:11:27
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2023-11-22 10:53:59
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2023-11-22 10:53:39
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica Łukasz Sobis 2023-11-22 10:49:03
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2024 zadania publicznego pod nazwą: "Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich" - Łosośnica Łukasz Sobis 2023-11-22 10:48:38
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2024 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2023-11-22 10:37:50
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej Przemysław o mocy do 122,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynami energii na działkach nr 18/7, 18/8 oraz 22 obręb Przemysław, gmina Resko - obszar wiejski, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie." Mateusz Jaworski 2023-11-22 10:31:06
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" Mateusz Jaworski 2023-11-21 09:46:14
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - POMOC OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU (WOŹNA) Mateusz Jaworski 2023-11-20 14:34:11
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - OPIEKUNA DZIECIĘCEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W RESKU Mateusz Jaworski 2023-11-20 14:33:06
Nabór na wolne stanowiska (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-11-20 14:31:22
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚiGW.6220.11.2021.27) wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 415/7, 416, 417" Mateusz Jaworski 2023-11-15 14:59:49
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 2 listopada 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 415/5, 415/6, 415/8, 415/10 część dr 414 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-15 14:58:25
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Łukasz Sobis 2023-11-15 11:08:25
Projekt uchwały w sprawie WPF Gminy Resko na lata 2024 - 2035 Mateusz Jaworski 2023-11-15 07:08:01
Projekt budżetu Gminy Resko na 2024 rok Mateusz Jaworski 2023-11-15 07:06:07
Budżet Gminy Resko 2024 Mateusz Jaworski 2023-11-15 07:05:34
Burmistrz Reska ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej. Łukasz Sobis 2023-11-14 12:43:26
Burmistrz Reska ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych - organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.18 Rozwój usług społecznych, w tym świadczonych w społeczności lokalnej. Łukasz Sobis 2023-11-14 12:42:53
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10 listopada 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 72 w obrębie Ługowina, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-14 11:37:57
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE - dla stron postępowania Zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 72 w obrębie Ługowina, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-14 11:36:34
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 72 w obrębie Ługowina, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-14 11:34:47
Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2024 rok" Mateusz Jaworski 2023-11-14 10:00:19
Konsultacje projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2024 rok" Mateusz Jaworski 2023-11-14 09:57:28
informacja z II rokowań z dnia 02.11.2023r Mateusz Jaworski 2023-11-14 09:25:31
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 9 listopada 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 415/7, 416, 417 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-14 08:00:33
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 21 września 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa linii napowietrznej Wn -110 KV energetyki zawodowej ENEA OPERATOR Sp. z o.o. w Poznaniu celem przyłączenia do stacji elektroenergetycznej transfor- matorowo ? przekształtnikowej 110/15 KV" Mateusz Jaworski 2023-11-14 07:58:45
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o prowadzonych postępowaniach" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 404, 405, 406, 411 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-09 14:06:24
O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz.1094), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 listopada 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 404, 405, 406, 411 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-09 14:04:38
D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 60 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych nr 404, 405, 406, 411 w obrębie Iglice w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2023-11-09 14:03:10