Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ponownie ogłoszony: Dostawy materiałów biurowych w roku 2014


Ogłoszenie o przetargu

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 14.000 EURO

zamieszczone dnia 30.12.2013r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.19.13.ZPOF

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawy materiałów biurowych w roku 2014

 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego

Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko

tel. 91 39 51 503, fax 91 39 51 205, e-mail: zamowienia@resko.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawy artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Gminy Resko tj.:

  1. Urzędu Miejskiego (ul. Rynek 1, Resko),

  2. Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Boh. Monte Cassino 10, Resko),

  3. Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Boh. Monte Cassino 10, Resko)

zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1.

Jeśli zaistnieje konieczność dostawy materiałów biurowych niewymienionych w treści załącznika nr 1, zamówienie tych materiałów będzie realizowane wg cen katalogowych obowiązujących u wybranego Wykonawcy.

 1. Wszystkie instytucje wymienione w pkt 4 znajdują się w centrum miasta Reska i są oddalone od siebie jedynie o kilkaset metrów.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości artykułów, niż wyszczególniono w załączniku nr 1.

 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na dostawy materiałów biurowych na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2014r. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

 4. Dostawy odbywać się będą na bieżąco od dnia podpisania umowy do dnia jej wygaśnięcia i realizowane będą w odpowiedzi na zgłaszane wcześniej przez Zamawiającego pisemnie zapotrzebowanie.

 5. Zamówienie będzie realizowane w sposób ciągły - od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2014r.

 6. Miejscem wykonania Zamówienia jest teren Gminy Resko.

 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 9. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową:

 1. siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 20, w dni robocze, w godz. pracy Urzędu;

 2. adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: http://www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne.

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Łukasz Sobis dostępny pod nr tel. 91 39 51 503, wew. 37 w godzinach pracy Urzędu.

 2. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

 

Adres Zamawiającego

„Oferta na dostawę artykułów biurowych”

nie otwierać przed 08.01.2014r. godz. 12.15

 

Adres składającego ofertę

  1. Dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania.

  2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.

  3. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

  4. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

  5. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

  6. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
  pok. nr 13 do dnia 08.01.2014r. do godz. 12.00

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13 (sekretariat), dnia 08.01.2014r. o godz. 12.15

 3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena zamówienia brutto - znaczenie 100%.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

 1. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

 2. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 4. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.12.2013.13.46.38_ogloszenie.pdf 2013-12-30 13:46:38 149,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.12.2013.13.46.38_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-30 13:46:38 377,5KB 142 razy
2 30.12.2013.13.46.49_ZaA_A_cznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-12-30 13:46:49 241,5KB 107 razy
3 30.12.2013.13.46.59_ZaA_A_cznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-30 13:46:59 408,9KB 145 razy
Wynik postępowania
1 08.01.2014.13.51.31_zawiadomienie_wynik-bip-tablica.pdf 2014-01-08 13:51:31 308,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 30-12-2013 13:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 08-01-2014 13:51