Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa układu dróg wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. B. Prusa w Resku

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w następującym zakresie:

1)    Roboty branży drogowej:

a)  rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych

b)  wykonanie jezdni o łącznej powierzchni 8535,00 m2 z kostki brukowej betonowej

c)  wykonanie chodników o łącznej powierzchni 2552,00 m2, z kostki brukowej betonowej

d)  wykonanie zatok i miejsc postojowych  o łącznej powierzchni 2265,00 m2, z kostki brukowej betonowej

e)  wykonanie okładzin stopni schodowych płytami betonowymi szarymi zbrojonymi o zewnętrznej fakturze żwirowej gradacji 4-8 mm (szer. 1,20m gł. 0,55m. gr. 0,05m)  szt. 14,

f)   wykonanie okładzin stopni schodowych płytami betonowymi szarymi zbrojonymi o zewnętrznej fakturze żwirowej gradacji 4-8 mm (szer. 1,85 m gł. 0,55m. gr. 0,05m) szt. 14,

g)  wykonanie okładzin stopni schodowych płytami betonowymi szarymi zbrojonymi o zewnętrznej fakturze żwirowej gradacji 4-8 mm (szer. 1,50 m gł. 0,40m. gr. 0,05m) szt. 15,

h)  wykonanie okładzin stopni schodowych płytami betonowymi szarymi zbrojonymi o zewnętrznej fakturze żwirowej gradacji 4-8 mm (szer. 1,50 m gł. 1,05m. gr. 0,05m) szt. 1,

i)    wykonanie okładzin stopni schodowych płytami betonowymi szarymi zbrojonymi o zewnętrznej fakturze żwirowej gradacji 4-8 mm (szer. 3,05 m gł. 1,20m. gr. 0,05m) szt. 1,

j)    szczeliny między schodami i podestami uzupełnić silikonem w kolorze szarym,

k)  podstopnie wyrównać klejem lub zaprawą betonową,

l)    czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą (antracyt) balustrad z rurek metalowych – 46  m,

m)przebudowa chodnika przy schodach na chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm o wymiarach 10x20 cm koloru żółtego na podsypce cementowo-piaskowej przy schodach – ilość 3,0 m2+11 m2, oraz wymiana obrzeża 30x8 cm na nowe w ilości 18+23 m.

n)  rozbiórka zasieków

o)  dostawa i montaż lustra drogowego fi 600mm akrylowego na ul. Żeromskiego,

p)  dostawa i montaż oznakowania pionowego i poziomego,

q)  dostawa i montaż progu zwalniającego

2)    Roboty branży instalacji sanitarnych:

a)  budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø200 mm SN8 długości 189,90 m

b)  budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø250 mm SN8 długości 238,17 m

c)  budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø315 mm SN8 długości 261,18 m

d)  budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø400 mm SN8 długości 2,40 m

e)  montaż studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, studni chłonnej

f)   montaż separatora ścieków deszczowych

3)Roboty branży elektrycznej:

a)  montaż szafki sterowania oświetleniem ulicznym,

b)  demontaż starych opraw, słupów oraz ze składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora

c)  montaż słupów aluminiowych oksydowanych na kolor naturalny wys. 6 m (72 szt.) i 9 m (15 szt) oraz wysięgników jednoramiennych (12 szt.) i dwuramiennych (3 szt.) z oprawami typu Cosmo LED 48W lub równoważnymi (18 szt.) oraz typu ATLANTIS LED 35W lub równoważnymi (72 szt.)

d)  wykonanie badań, pomiarów elektrycznych instalacji,

e)  montaż rur PEHD o śr. zewn. 40 mm o dł. 1800 m (do światłowodów), oraz badanie szczelności.

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno-użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt b)  SIWZ.W celu udokumentowania zgodności oferowanego sprzętu oświetleniowego z wymogami SIWZ należy do oferty dołączyć kartę (karty) katalogową/we.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Projekt Budowlany – załącznik nr 9,  Przedmiar Robót – załącznik nr 8, oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  – załącznik nr 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ, Projektu Budowlanego, STWiOR i przedmiaru robót, należy do wyceny w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę zapisy SIWZ, następnie Projektu Budowlanego i STWiOR. Przedmiar robót jest pomocniczy w stosunku do zapisów SIWZ, Projektu Budowlanego oraz STWiOR i nie może być traktowany jako dokument podstawowy służący do wyceny przedmiotu zamówienia.

3. Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, a na zainstalowane urządzenia gwarancja wynosi nie krócej niż 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót - zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, Projektu Budowlanego, STWiOR i przedmiaru robót.

5. Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą wartości elementów scalonych.

6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013r poz. 1409), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935).

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.

8. Wykonawca wykona i przedstawi badania wskaźnika zagęszczenia gruntu (co 50m).

9. Wykonawca wykona i dostarczy mapę geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.w 3 egz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.03.2014.10.01.02_ogloszenie-drogi-Prusa.pdf 2014-03-19 10:01:02 306,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.03.2014.10.01.02_SIWZ-drogi-Prusa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-19 10:01:02 750,2KB 404 razy
2 19.03.2014.10.02.06_zal-8-przedmiarPRUSA.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-19 10:02:06 1,0MB 387 razy
3 zal-9-projekty-prusa.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-19 10:42:58 97,8MB 496 razy
4 zal-10-stwior-prusa.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-19 10:43:29 23,2MB 341 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 25.03.2014.08.47.54_zmiana-SIWZ-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-25 08:47:54 252,5KB
2 25.03.2014.08.48.07_ogloszenie-zmiana-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-25 08:48:07 230,6KB
3 28.03.2014.14.03.47_pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:03:47 697,6KB
4 28.03.2014.14.04.01_zal_1_do_SIWZ-POPRAWIONY.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:04:01 48,5KB
5 28.03.2014.14.04.18_pyt_1-odp-ZALACZNIK.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-03-28 14:04:18 10,8MB
6 01.04.2014.09.35.35_pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-04-01 09:35:35 215,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 25.03.2014.08.48.21_zmiana-SIWZ-1.pdf 2014-03-25 08:48:21 252,5KB
Wynik postępowania
1 18.04.2014.09.06.27_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-drogi-Prusa.pdf 2014-04-18 09:06:27 232,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 19-03-2014 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 18-04-2014 09:06