Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dostawę materiałów budowlanych w ramach zadania "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego".

Ogłoszenie o przetargu

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 30.000 EURO

zamieszczone dnia 01.08.2014r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.10.14.ZPOF

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego.
 2. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego
  Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko
  tel. 91 39 51 503, fax 91 39 51 205, e-mail: zamowienia@resko.pl
 3. Rodzaj zamówienia: dostawy
 4. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów budowlanych do magazynu Zamawiającego na terenie miasta Resko zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1. Parametry techniczne materiałów budowlanych określono w załączniku nr 4 (przedmiar).
 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 .
 6. Dostawę należy zrealizować do dnia 17.10.2014r. Wykonawca na własny koszt dostarczy, rozładuje i rozmieści w magazynie Zamawiającego materiały budowlane będące przedmiotem zamówienia. Rozładunek odbędzie się wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Resku, tj. od 7:15 do 15:15 w dni powszednie (pon. – pt.)
 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 9. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową:
 10. siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 20, w dni robocze, w godz. pracy Urzędu;
 11. adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: http://www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne.
 12. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Szpak dostępny pod nr tel. 531 722 291 oraz Kamila Jaworska, tel. 531 716 589, w godzinach pracy Urzędu.
 13. Sposób przygotowania oferty:
  1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego

„Oferta na dostawę materiałów budowlanych”

nie otwierać przed 07.08.2014r. godz. 10:15

 

Adres składającego ofertę

b) Dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania.
c) Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3.
d) Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
e) Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.
f) Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
g) Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
  pok. nr 13 do dnia 07.08.2014r. do godz. 10.00
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13 (sekretariat), dnia 07.08.2014r. o godz. 10.15
 3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena zamówienia brutto – znaczenie 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
 5. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.
 6. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.
 8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.08.2014.12.29.53_ogloszenie.pdf 2014-08-01 12:29:53 147,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.08.2014.12.29.53_zal_1_wykaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-01 12:29:53 264,8KB 210 razy
2 01.08.2014.12.30.00_zal_2_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-01 12:30:00 408,9KB 56 razy
3 01.08.2014.12.30.07_zal_3_oferta.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-08-01 12:30:07 25,9KB 125 razy
4 01.08.2014.12.30.14_ZaA_A_cznik_nr4_-_ksiazka_przedmiarow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-01 12:30:14 1,5MB 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.08.2014.11.46.35_POPRAWIONY_zal_1_wykaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 11:46:35 266,2KB
2 06.08.2014.11.46.42_POPRAWIONY_zal_2_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 11:46:42 411,3KB
3 06.08.2014.11.46.50_POPRAWIONY_zal_3_oferta.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-08-06 11:46:50 26,1KB
Wynik postępowania
1 06.08.2014.12.47.07_wynik-uniewaA_nienie.pdf 2014-08-06 12:47:07 156,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 01-08-2014 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 06-08-2014 12:47