Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II Przetarg na dostawę materiałów budowlanych w ramach zadania "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego".

Ogłoszenie o przetargu

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 30.000 EURO

zamieszczone dnia 08.08.2014r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.11.14.ZPOF

 

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego.

 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego

Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko

tel. 91 39 51 503, fax 91 39 51 205, e-mail: zamowienia@resko.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów budowlanych do magazynu Zamawiającego na terenie miasta Resko zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1.

 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 .

 4. Dostawę należy zrealizować do dnia 31.10.2014r. Wykonawca na własny koszt dostarczy, rozładuje i rozmieści w magazynie Zamawiającego materiały budowlane będące przedmiotem zamówienia. Rozładunek odbędzie się wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Resku, tj. od 7:15 do 15:15 w dni powszednie (pon. - pt.)

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 7. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową:

 1. siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 20, w dni robocze, w godz. pracy Urzędu;

 2. adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: http://www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne.

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Tomasz Szpak dostępny pod nr tel. 531 722 291 oraz Kamila Jaworska, tel. 531 716 589, w godzinach pracy Urzędu.

 2. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego

„Oferta na dostawę materiałów budowlanych

nie otwierać przed 01.09.2014r. godz. 10:15

 

Adres składającego ofertę 

 1. Dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3.

 3. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

 4. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

 5. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

 6. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 1. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
  pok. nr 13 do dnia 01.09.2014r. do godz. 10.00

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13 (sekretariat), dnia 01.09.2014r. o godz. 10.15

 3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 4. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena zamówienia brutto - znaczenie 100%. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

 5. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

 6. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 8. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.08.2014.08.22.04_ogloszenie.pdf 2014-08-08 08:22:04 146,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.08.2014.08.22.04_zal_1_wykaz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 08:22:04 333,0KB 500 razy
2 08.08.2014.08.22.13_zal_2_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 08:22:13 426,1KB 281 razy
3 08.08.2014.08.22.20_zal_3_oferta.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 08:22:20 31,9KB 324 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.08.2014.13.35.38_OdpowiedAo_na_pytania_z_dnia_21_sierpnia_2014r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-27 13:35:38 274,1KB
2 27.08.2014.13.36.05_OdpowiedAo_na_pytanie_z_dnia_25_sierpnia_2014r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-27 13:36:05 173,1KB
Wynik postępowania
1 02.09.2014.14.58.16_zawiadomienie_wynik.pdf 2014-09-02 14:58:16 212,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 08-08-2014 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 02-09-2014 14:58