Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Modernizacja chodników przy ul. Monte Cassino, Cmentarzu Miejskim w Resku, świetlicy wiejskiej w Ługowinie oraz modernizacja parkingu i chodnika przy budynku Centrum Kultury

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych pn. „Modernizacja chodników przy ul. Monte Cassino, Cmentarzu Miejskim w Resku, świetlicy wiejskiej w Ługowinie oraz modernizacja parkingu i chodnika przy budynku Centrum Kultury”.
 1. Chodnik przy ul. Monte Cassino:
 1. rozbiórka elementów dróg i chodników,
 2. zdjęcie warstwy humusu,
 3. regulacja studzienek,
 4. korytowanie oraz utwardzenie kamieniem łamanym,
 5. wykonanie podbudowy,
 6. ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych,
 7. wykonanie nawierzchni z kostki (starobruk),
 8. humusowanie i obsianie trawą,
 9. wykonanie wykopu i ułożenie linii kablowej oświetlenia 4x25 mm2 dł. ok. 76 mb,
 10. ułożenie bednarki 4x30mm dł. ok. 64 mb,
 11. montaż fundamentów F-100A szt. 2,
 12. likwidacja odstojnika wraz z zasypaniem miejsca jego lokalizacji,
 1. Cmentarz Miejski w Resku:
  1. rozebranie starych krawężników i obrzeży;
  2. wykonanie odwodnienia drogi;
  3. wykonanie wykopu i ułożenie linii kablowej oświetlenia 4x25 mm2 dł.180 mb,
  4. ułożenie rury ochronnej arot fi 75 dł. 4m
  5. montaż fundamentów F-100A pod słupy oświetleniowe szt. 6;
  6. ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych,
  7. korytowanie oraz utwardzenie kamieniem łamanym 0-32 mm, gr. 15 cm  drogi dojazdowej przy Kaplicy;
  8. wykonanie drogi z kostki betonowej gr. 8 cm (starobruk) w kolorystyce istniejącej drogi na podsypce cementowo-piaskowej,
  9. wykonanie plantowania gruntu;
 2. Świetlica Ługowina:
 1. rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ok. 24 m2,
 2. wykonanie koryta oraz wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm ok. 182,5 m2,
 3. wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-32mm gr. 15 cm ok 182,5 m2,
 4. wykonanie rowków i ław z oporem pod krawężniki najazdowe,
 5. wykonanie placu z kostki betonowej gr. 6 cm (materiał inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej ok. 183 m2,
 6. wykonanie plantowania gruntu.
 1. Parking i chodnik przy budynku Centrum Kultury;
 1. rozbiórka elementów dróg i chodników,
 2. zdjęcie warstwy humusu,
 3. regulacja studzienek,
 4. korytowanie oraz utwardzenie kamieniem łamanym,
 5. wykonanie podbudowy,
 6. ułożenie nowych krawężników i obrzeży betonowych,
 7. wykonanie nawierzchni z kostki (starobruk),
 8. humusowanie i obsianie trawą,
 9. wycinka drzew 6 szt.
 10. karczowanie krzewów ok. 38,5 m2
 11. wykonanie wykopu i ułożenie rury PEHD 40 mm dł. 45 mb,
 12. dostawa i montaż 2 szt. studzienek telekomunikacyjnych typ. SK1 wraz z włazami zabezpieczającymi typu PIOCH,

 

 

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, SIWZ oraz przedmiarem.

Zdemontowane elementy, materiały Wykonawca ma przekazać Inwestorowi.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach techniczno – użytkowych, zgodnie z treścią rozdziału 4, pkt 2, ppkt 4 niniejszej SIWZ.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Przedmiar Robót, Projekt Budowlany, STWiOR,  – stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót, a na zainstalowane urządzenia gwarancja wynosi nie krócej niż 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót - zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę.
 3. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca jest zobowiązany, przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia publicznego, przedstawić Zamawiającemu szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym zapisom SIWZ, Projektu Budowlanego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i przedmiaru robót.
 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy      z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409), jak również         z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r.              o Systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935).
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.
 6. Wykonawca wykona i przedstawi badania wskaźnika zagęszczenia gruntu.
 7. Wykonawca wykona i dostarczy mapę geodezyjną inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.08.2014.15.42.29_ogloszenie.pdf 2014-08-08 15:42:29 292,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.08.2014.15.42.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 15:42:29 713,6KB 246 razy
2 zal_8_proj_przedmiar_stwior.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 15:49:36 42,9MB 209 razy
Wynik postępowania
1 03.09.2014.10.10.00_Zawiadomienie_o_wyniku_postA_powania.pdf 2014-09-03 10:10:00 212,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 08-08-2014 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 03-09-2014 10:10