Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 30.000 euro na odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko

 

Ogłoszenie o przetargu

 

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 30.000 EURO

zamieszczone dnia 22.11.2016r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.15.16.ZPOF

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego

Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko

tel. 91 39 51 503, fax 91 39 51 205

 1. Rodzaj zamówienia: usługi

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

odławianie (zbieranie) zwierząt na terenie Gminy Resko:

  1. odławianie z terenu Gminy Resko bezdomnych zwierząt oraz ich transport do klatek znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Resku, do schroniska dla zwierząt lub lecznicy weterynaryjnej;

  2. odławianie z terenu Gminy Resko kotów, ich transport do lecznicy weterynaryjnej, wypuszczenie w miejscu wskazanym przez Straż Miejską;

  3. zbieranie z terenu Gminy Resko padliny oraz innych zwierząt z terenów będących własnością Gminy Resko;

  4. transport zwierząt, o których mowa w lit. c) do firmy utylizacyjnej lub miejsca wskazanego przez Straż Miejską.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. realizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnego sprzętu oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21.08.1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 856 ze zm.) oraz innymi przepisami prawa;

  2. świadczenia usług także w dni wolne od pracy oraz święta państwowe,

  3. pozostawania przez całą dobę w stałej gotowości do świadczenia usług,

  4. wskazania nr telefonu osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.

 1. Miejscem wykonania zamówienia jest teren Gminy Resko.

 2. Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie wykonywane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Burmistrza Reska na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

  2. dysponowania potencjałem technicznym, o którym mowa w obowiązujących przepisach prawa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże dysponowanie urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt oraz środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami).

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

Adres Zamawiającego

 

Oferta na odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko.

nie otwierać przed 30.11.2016r. godz. 11.15

 

Adres składającego ofertę

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. o posiadaniu zezwolenia Burmistrza Reska na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w treści formularza ofertowego),

  2. o dysponowaniu potencjałem technicznym (w treści formularza ofertowego)

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

  1. w sprawach merytorycznych: Komendant Straży Miejskiej w Resku Andrzej Gajdzis, tel. 91 39 51 503 wew. 40 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Resku;

  2. w sprawach proceduralnych: inspektor Łukasz Sobis dostępny pod nr tel. 91 39 51 503, wew. 37 od wtorku do czwartku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Resku.

 5. Sposób przygotowania oferty:

  Lp.

  Nazwa usługi

  Ważność [maksymalna ilość pkt w kryterium]

  1

  Jednorazowe odłowienie bezdomnego zwierzęcia

  27

  2

  Jednorazowe zebranie padłego zwierzęcia

  5

  3

  Interwencja przy użyciu karabinka usypiającego

  1

  4

  Transport zwierzęcia (stawka za 1 km)

  27

  5

  Punktacja za odległość adresu Wykonawcy od adresu Zamawiającego do 0 km

  40
  (minus 0,5 pkt za 1 km)

  6

  Punktacja za odległość adresu Wykonawcy od adresu Zamawiającego powyżej 80 km

  0

  Oferty będą oceniane wg następującego schematu:

  Ilość punktów = [C1n / C1o] x 27 + [C2n / C2o] x 5 + [C3n / C3o] x 1 + [C4n / C4o] x 27 + K

  gdzie:

  C1n - cena za usługę nr 1 najniższa ze wszystkich zaoferowanych,

  C1o - cena za usługę nr 1 w badanej ofercie,

  C2n - cena za usługę nr 2 najniższa ze wszystkich zaoferowanych,

  C2o - cena za usługę nr 2 w badanej ofercie,

  C3n - cena za usługę nr 3 najniższa ze wszystkich zaoferowanych,

  C3o - cena za usługę nr 3 w badanej ofercie,

  C4n - cena za usługę nr 4 najniższa ze wszystkich zaoferowanych,

  C4o - cena za usługę nr 4 w badanej ofercie,

  K - ilość punktów w kryterium „odległość adresu Wykonawcy od adresu Zamawiającego” liczona wg schematu [40 - km x 0,5], gdzie km = ilość kilometrów; Wykonawca, którego adres znajduje się w odległości większej lub równej 80km od adresu Zamawiającego otrzymuje w powyższym schemacie K = 0 pkt.

  Ceny muszą być podane w złotych polskich, w kwotach brutto (z uwzględnieniem podatku VAT). Ceny obejmują wszystkie koszty Wykonawcy.

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.

   

  W celu obliczenia ceny oferty należy przyjąć następującą ilość usług świadczonych w całym okresie trwania umowy:

  Lp.

  Nazwa usługi

  Ilość

  1

  Odłowienie zwierzęcia

  80

  2

  Zebranie padłego zwierzęcia

  30

  3

  Interwencja przy użyciu karabinka usypiającego

  2

  4

  Transport

  8 000 km

  Odległość od adresu Wykonawcy do adresu Zamawiającego należy określić na podstawie najkrótszej trasy, jaką można pokonać samochodem po drogach o utwardzonej nawierzchni, od adresu Wykonawcy do adresu Zamawiającego.

   

   

  Burmistrz Reska

   

  Arkadiusz Czerwiński

   

  Załącznik do ogłoszenia o przetargu nr ZP.271.15.16.ZPOF

   

  OFERTA
  na odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko

   

  DANE WYKONAWCY:

   

  NAZWA/
  IMIĘ, NAZWISKO:

   

   

  ADRES:

   

   

  NIP/ REGON/ PESEL

   

  TEL./FAX:

   

   

  E-MAIL:

   

   

   

  Przedmiot zamówienia: odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko.

   

  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego za ceny jednostkowe brutto:

  Lp.

  Nazwa usługi

  Cena jednostkowa

  zł brutto

  1

  Odłowienie zwierzęcia

   

  2

  Zebranie padłego zwierzęcia

   

  3

  Interwencja przy użyciu karabinka usypiającego

   

  4

  Transport (stawka za 1 km)

   

   

  Odległość adresu Wykonawcy od adresu Zamawiającego (Resko, ul. Rynek 1): … km

   

  Oświadczenia Wykonawcy:

   

  Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297kk oraz 305 kk.

   

  …………………………………… ………………………………………….

  Pieczęć Wykonawcy data i podpis osoby uprawnionej

   

   

   

   

   

   

   

   

  Strona 2 z 5

   

   

   

   

   1. ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

   2. dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania,

   3. ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia,

   4. opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

   5. dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

   6. oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,

   7. oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

  1. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
   pok. nr 13; termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2016r., godz. 11.00

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Resku,
   ul. Rynek 1, pokój nr 7 (sala konferencyjna), dnia 30.11.2016r. o godz. 11.15

  3. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  4. Kryteria oceny ofert:

   1. Sposób obliczenia ceny.

   1. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

   2. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.

   3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

   4. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

    1. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w treści ogłoszenia o przetargu ZP.271.15.16.ZPOF.

    2. Spełniam warunki udziału w postępowaniu:

     1. posiadam zezwolenie Burmistrza Reska na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

     2. posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

     3. dysponuję lub najpóźniej w dniu podpisania umowy będę dysponował urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

     4. dysponuję lub najpóźniej w dniu podpisania umowy będę dysponował pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,

     5. dysponuję lub najpóźniej w dniu podpisania umowy będę dysponował środkami służącymi do transportu zwierząt (np. klatkami).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.11.2016.09.49.01_ogloszenie_odlawianie.docx 2016-11-22 09:49:01 36,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.11.2016.09.49.01_wzor-umowy.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-11-22 09:49:01 28,6KB 57 razy
Wynik postępowania
1 30.11.2016.14.11.15_zawiadomienie_wynik.docx 2016-11-30 14:11:15 22,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 22-11-2016 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 30-11-2016 14:11