Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematów: 1. Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy oraz Kołobrzeskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2. Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 3. Ponadto zakres zadania obejmuje: 1) rozbiórka istniejących i kompleksowy remont (przemurowanie) studzienek okiennych przy ul. Boh. Warszawy wraz z wykonaniem i montażem krat zabezpieczających studzienki okienne. Kraty stalowe ocynkowane i malowane na kolor antracyt. 2) montaż odwodnienia liniowego szt. 4 łącznie około 10 mb. (klasa zwieńczenia C250, powłoka KTL) w miejscach odpływu rur spustowych na chodnik przy ul. Bohaterów Warszawy, 3) demontaż opraw, wysięgników oraz oprzyrządowania istniejącego oświetlenia ulicznego oraz ich przekazanie dla Zamawiającego, 4) rozbiórkę fundamentów ogrodzenia na całej długości granic działki nr 774/10, 774/13, 808 obręb Resko przy ulicy Boh. Warszawy, 5) utylizację materiałów rozbiórkowych nie przeznaczonych przez Zamawiającego do ponownego wbudowania zgodnie z warunkami zamówienia, w szczególności eternitu z przeznaczonych do rozbiórki budynków przy ul. Stodólnej. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające przekazaniu azbestu do specjalistycznego punktu utylizacji materiałów niebezpiecznych, 6) dostosowanie schodów przy przebudowywanej drodze ulicy Boh. Warszawy do projektowanych rzędnych chodnika, 7) dla projektowanej nawierzchni chodnika z płyt kamiennych na ul. Bohaterów Warszawy stosować uzupełnienie kostką kamienną łupaną 4/6cm w wokół płyt, 8) rozbiórkę istniejącego zjazdu z ul. Bohaterów Warszawy na Cmentarz Miejski. Materiał z rozbiórki złożyć należy na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 9) wycinkę drzew zgodnie z decyzjami na wycinkę. Ścięte drzewa należy przekazać Zamawiającemu oraz złożyć w miejscu przez niego wskazanym, 10) przebudowę gniazda śmietnikowego przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Stodólnej. Gniazdo śmietnikowe należy rozebrać i wybudować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 11) wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przy ul. Bohaterów Warszawy o powierzchni 180 m2 zgodnie z załączonym przedmiarem „D_zakres_Gmina_Resko_utwardzenie.pdf” 12) wykonanie oraz uzgodnienie z uprawnionymi instytucjami czasowej organizacji ruchu, 13) Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem stałej organizacji ruchu 14) Nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy nad pracami prowadzonymi zgodnie z decyzjami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Wykonawca winien uzyskać stosowne pozwolenia (w tym: na realizację inwestycji oraz na przeprowadzenie badań archeologicznych przy realizacji inwestycji), od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenia zostaną wydane na wniosek Inwestora zawierający: program archeologicznych badań opracowany przez potencjalnego Wykonawcę badań archeologicznych (osobę prawną lub fizyczną posiadającą uprawnienia zgodne z § 20 w/w rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), wraz z załącznikami zgodnie z § 9 pkt 4 i 5 przytoczonego rozporządzenia;, dokładne określenie terminu realizacji inwestycji i wykonawcę prac oraz imię, nazwisko i adres osoby wykonującej nadzór inwestorski (zgodnie z § 4 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia MKiDN)” Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pracami wykonywanymi przez nadzór konserwatorski wraz z kosztami opracowania programu archeologicznych badań oraz kosztami osoby wykonującej nadzór inwestorski nad pracami archeologicznymi. 15) zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu w drogach wojewódzkich 16) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, 17) opracowanie dokumentacji powykonawczej oddzielnie dla każdego z zakresów objętych pozwoleniem na budowę, 18) opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB 19) opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 20) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, 21) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża, i nawierzchni, w tym wyniki pomiarów równości poprzecznej i podłużnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, cech fizykochemicznych warstw bitumicznych, wolnej przestrzeni, zagęszczenia warstwy, nośności, wskaźników zagęszczenia wbudowanych warstw, badań laboratoryjnych dotyczących spełnienia recept, itp. oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. 22) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego wraz z zestawieniem powierzchni opracowanym przez uprawnionego geodetę, uwzględniająca parametry ilościowo-jakościowe wykonanych robót budowlanych, 23) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania na wzorze opracowanym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ. 5. Ilekroć w Projekcie Wykonawczym mowa jest o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm płukanej rozumieć należy przez to kostkę betonową brukową w kształcie trapezu o wierzchniej fakturze płukanej, o płaskiej powierzchni i wymiarach około 7,3/5,3x9,1 cm; 8,3/6,3x9,1 cm; 9,3/7,3x9,1 cm; 10,3/8,3x9,1 cm; 11,3/9,3x9,1 cm oraz gr. min 6 cm. 6. Na ul. Bohaterów Warszawy zastosować krawężniki kamienne łupane, w obrębie ronda oraz na ul. Kołobrzeskiej stosować krawężniki kamienne cięte proste i łukowe. W obrębie skrzyżowań i wysepek na ul. Stodólnej stosować krawężniki kamienne cięte proste i łukowe. 7. Na ul. Bohaterów Warszawy oraz w miejscach projektowanych nawierzchni chodników kamiennych stosować obrzeża kamienne cięte 6/20 cm 8. Dla projektowanych nawierzchni chodników z płyt kamiennych uzupełnionych kostką kamienną 4/6 cm stosować proporcję: 60% płyty kamienne, 40% kostka kamienna. 9. W ramach zadania wykonać należy sieć monitoringu opartego na łączach światłowodowych. Łącza światłowodowe zainstalować w projektowanej kanalizacji teletechnicznej. W miejscach projektowanej kanalizacji teletechnicznej ø32 mm, należy stosować rurę światłowodową grubościenną dz40 mm PEHD . Należy zainstalować: a) 4 kamery na istniejącym słupie oświetleniowym, nad oprawami oświetleniowymi, przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Bohaterów Warszawy b) 3 kamery na projektowanym słupie oświetleniowym, nad oprawami oświetleniowymi, przy rondzie ul. Stodólna, Bohaterów Warszawy i Kołobrzeska c) 3 kamery na projektowanym słupie oświetleniowym, nad oprawami oświetleniowymi, przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Stodólnej 10. Zestaw kamer wyposażyć w oprogramowanie i rejestrator. Specyfikacja kamer i rejestratora zgodnie z dokumentem znajdującym się w załączniku nr 8 do SIWZ. 11. Należy zastosować oprawy oświetleniowe i słupy zgodne z załączonymi rysunkami i zdjęciami (w załączniku nr 8) Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem na ul. Rynek oraz ul. Zielonej w Resku. 12. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. 13. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. 14. Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania. W przypadku prac związanych z przebudową linii napowietrznej na kablową Wykonawca winien stosować się do zapisów umowy pomiędzy Inwestorem a Enea Operator Sp. z.o.o. (w załączniku nr 8 do SIWZ) w zakresie trybu realizacji tych prac. 15. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany będzie również wykonać wymianę nawierzchni placu utwardzonego przy ul. Bohaterów Warszawy na terenie dz. nr 789/18,789/19 i 789/20. Powierzchnia planowanej do wymiany nawierzchni placu 180 m2, wraz z krawężnikami i obrzeżami. Zakres planowanych prac szczegółowo określa załączony przedmiar robót. 16. Zakres objęty zamówieniem wycenić należy wg przedmiarów i projektów wykonawczych, branżowych, oddzielnie dla zakresu prac realizowanych na podstawie Pozwoleń na budowę: nr 136/2016 z dnia 12.09.2016 r. i 171/2016 z dnia 25.08.2016 r. wraz z całym monitoringiem, oddzielnie dla Pozwolenia na budowę nr 257/2016 z dnia 14.09.2016 r. oraz oddzielnie dla planowanej wymiany nawierzchni placu. 17. Zamawiający informuje, że wzdłuż przebudowywanych i rozbudowywanych dróg prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zlokalizowane są budynki mieszkalne, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w trwającym, ciągłym ruchu drogowym oraz sporządzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na przebudowywanych i rozbudowywanych odcinkach drogi. 18. W ramach zadania opracować książki drogi dla przebudowywanych i rozbudowywanych dróg. 19. Prace związane z usunięciem kolizji istniejącego światłowodu z projektowaną przebudową i rozbudową dróg wykonać zgodnie z wytycznymi WPRT S.A. – gwaranta sieci światłowodowej (w załączniku nr 8 do SIWZ ). Wykonawca poniesie wszystkie koszty robót i nadzoru WPRT S.A. związanych z usunięciem kolizji światłowodu. 20. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale VIII pkt 1. 21. UWAGA: 1. W zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego (dz. nr 2 obręb Resko) Wykonawca zrealizuje jedynie zakres związany z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni drogi ul. Stodólnej do kanalizacji w ul. Wojska Polskiego oraz budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego stanowiącej zasilanie dla ul. Stodólnej. Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć nawierzchnię drogi i chodnika w ul. Wojska Polskiego (dz. nr 2 obręb Resko) po robotach instalacyjnych do stanu pierwotnego z przed wejścia na roboty budowlane. 2. Zakres zadania związany z rozbiórka istniejących filarów przy wiadukcie, przebudowa ul. Zielonej (dz. nr 571/1 obręb Resko) oraz budowa kładki pieszo rowerowej nad przebudowywaną drogą ul. Kołobrzeskiej wyłączone są z zakresu zadania. Zakres zadania wyłączony z realizacji został przedstawiony w dokumencie znajdującym się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami - do pobrania w sekcji poniżej

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.02.2017.14.40.15_OgA_oszenie.pdf 2017-02-02 14:40:15 192,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.02.2017.14.40.15_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-02-02 14:40:15 1,0MB 229 razy
2 zalacznik-8.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-02-02 14:43:36 259,7MB 188 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 07.02.2017.14.12.58_odp_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-07 14:12:58 35,5KB
2 08.02.2017.07.20.17_zmiana-SIWZ-1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-08 07:20:17 41KB
3 08.02.2017.13.39.02_odp_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-08 13:39:02 35KB
4 15.02.2017.08.12.12_zmiana-SIWZ-2-literowki.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-02-15 08:12:12 39KB
Wynik postępowania
1 07.03.2017.11.46.16_zawiadomienie-wynik.doc 2017-03-07 11:46:16 61KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.02.2017.14.33.21_informacja-otwarcie.docx 2017-02-21 14:33:21 18,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 02-02-2017 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 07-03-2017 11:46