Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla tematu:

Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Z zakresu realizacji zadania wyłączone są odcinki „I-J” oraz „A-B na kilometrażu od 311 m do 509,91 m”. Na odcinku „I-J” zainstalować należy jedynie kabel oświetlenia ulicznego wraz z bednarką jako ciąg obwodu oświetlenia odcinka drogi „A-B” i „G-H”

Ponadto zakres zadania obejmuje:

 1. demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego słupy i oprawy z demontażu przekazać należy Zamawiającemu,
 2. utwardzenie terenu pod gniazdo śmietnikowe o pow. 7,5 x 2 m, z kostki brukowej betonowej jak dla nawierzchni chodników wraz z obrzeżami 8x30x100 cm
 3. wykonanie oraz uzgodnienie z uprawnionymi instytucjami czasowej organizacji ruchu,
 4. wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem stałej organizacji ruchu
 5. zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu w drogach wojewódzkich
 6. przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 7. utwardzenie terenu przy drodze na odcinku „C-D”. Utwardzenie wykonać należy z kostki brukowej betonowej 30x30 cm, gr 8 cm o wierzchniej fakturze płukanej, o płaskiej powierzchni i kolorze szarym. Powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej 30x30 cm wykonać na powierzchni 70 m2, podbudowę pod planowane utwardzenie wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 25 cm, na powierzchni 120 m2
 8. instalację rury dz40 HDPE w miejscach lokalizacji kabli oświetlenia ulicznego.
 9. opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości
 10. opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 11. opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych,
 12. opracowanie dokumentacji powykonawczej przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań: podłoża i nawierzchni, potwierdzających zgodność wykonania robót z projektem budowlanym, STWiORB.
 13. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wniesiona do zasobu kartograficznego
 14. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ.
 15. Ilekroć w Projekcie Wykonawczym mowa jest o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm rozumieć należy przez to kostkę betonową brukową w kształcie prostopadłościanu o wym. 10x20 cm gr. 8 cm o wierzchniej fakturze płukanej, o płaskiej powierzchni i kolorze szarym. Dla nawierzchni proj. zjazdów indywidualnych stosować kostkę betonową brukową w kształcie prostopadłościanu o wym. 10x20 cm gr. 8 cm o wierzchniej fakturze płukanej, o płaskiej powierzchni i kolorze grafitowym. Wzór kostki oraz układ brukarski zgodnie z załącznikiem.
 16. Stosować krawężniki betonowe proste i łukowe.
 17. Zakres zadania obejmuje również zakup i montaż słupa aluminiowego wys. 6 m na fundamencie betonowym wraz z trzema kamerami monitoringu.

- 3 kamery na słupie aluminiowym 6-cio metrowym, przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Sucharskiego,

- 150 mb kabla zasilającego

- szafkę zasilającą przy słupie,

Specyfikacja techniczna kamer wg. załącznika.

18. Należy zastosować oprawy oświetleniowe i słupy zgodne z załączonymi rysunkami i zdjęciami (w załączniku) Należy zastosować słupy i oprawy oświetleniowe tożsame z istniejącym oświetleniem na ul. B. Prusa i Krakowskiej w Resku. Stosować słupy aluminiowe wysokości 6 m oksydowane na kolor naturalny.

19. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót.

20. Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych.

21. Wykonawca winien zgłaszać gestorom sieci wszelkie prace zanikowe realizowane w ramach zadania na ich sieciach.

22. Zakres objęty zamówieniem wycenić należy wg pozycji załączonych przedmiarów i projektów branżowych. Należy zwrócić uwagę na obowiązujący podział robót budowlanych na zakres „kwalifikowalny” i „niekwalifikowalny”, który jest objęty dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz zakres dotyczący „robót uzupełniających”, który nie jest objęty dofinansowaniem. Wycenę należy opracować zgodnie z ww. podziałem.

23. Zamawiający informuje, że wzdłuż przebudowywanych i budowanych dróg zlokalizowane są budynki mieszkalne, mogące utrudniać prowadzenie robót budowlanych. W związku z powyższym na wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w trwającym, ciągłym ruchu drogowym oraz sporządzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na przebudowywanych i budowanych odcinkach drogi.

24. W ramach zadania należy opracować Książkę drogi dla całego zadania tj. przebudowywanej i budowanej drogi.

25. Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. W celu uzgodnienia terminu wizyty na miejscu realizacji zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego wymienionymi w rozdziale VIII pkt 1 SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami do pobrania w sekcji poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.03.2017.12.21.15_OgA_oszenie-BZP.pdf 2017-03-02 12:21:15 182,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 02.03.2017.12.21.15_SIWZ-Sucharskiego.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-03-02 12:21:15 275,4KB 181 razy
2 zalacznik-8-sucharskiego.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-03-02 12:34:09 182,8MB 171 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 14.03.2017.15.13.51_odp_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-14 15:13:51 39,5KB
2 15.03.2017.07.43.24_wezly.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-15 07:43:24 189,6KB
3 17.03.2017.09.46.55_odp_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-17 09:46:55 38,5KB
4 17.03.2017.09.47.08_ZaA_A_cznik_ukA_ad_brukarski.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-03-17 09:47:08 154,0KB
5 17.03.2017.10.44.56_odp_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-03-17 10:44:56 34KB
Wynik postępowania
1 29.03.2017.10.19.13_zawiadomienie-wynik.doc 2017-03-29 10:19:13 64KB
Informacja z otwarcia ofert
1 21.03.2017.13.39.49_informacja-otwarcie.docx 2017-03-21 13:39:49 19,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 02-03-2017 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 29-03-2017 10:19