Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łosośnicy gmina Resko

G M I N A Ł O B E Z

reprezentowana przez Burmistrza Łobza

ul. Niepodległości 13; 73-150 Łobez

tel. 091/397-40-01 fax 091/397-43-73

e-mail: zamowienia@lobez.plO G Ł A S Z A


przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy –Prawo zamówień publicznych na:


Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosośnicy gmina Resko”


 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie: http://www.bip.lobez.pl


 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie, po złożeniu wniosku o jej przekazanie do Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez

Numer procedury: ZP – 341 / 28 /2009

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442121-1 Malowanie budowli


 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na wymianie pokrycia dachu zawierającego azbest na pokrycie z blachodachówki (pow. 713,70 m2), oraz docieplenie ścian (325,38 m2) i stropu (533,27 m2) budynku Szkoły Podstawowej w Łosośnicy gmina Resko.


2.1.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym przedmiarowi robót – stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga załączenie do oferty cenowej kosztorys budowlany wraz
z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.


 1. Zamawiający złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowane zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
  w gminach powiatu łobeskiego”.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2009r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

   1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 1. Za spełnienie warunków określonych w podpunkcie 1) Zamawiający uzna jeżeli:

  1. dysponują osobą z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego
   w zakresie objętym zamówieniem i należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
   do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

  2. wykażą i udokumentują (referencje, opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający również uzna za spełnienie tego warunku jeżeli oferent wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego o wartości minimum 80.000 zł. każda

  3. legitymują się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

  4. złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 6 SIWZ.

 2. Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu
  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
  W przypadku wątpliwości co do treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę lub są zawierają błędy, a także w przypadku braku oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa Wykonawcę
  w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień lub brakujących dokumentów, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.

 3. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


8. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


9. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, wg kryterium - cena – 100%

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.


10. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I piętro pok. nr 24 (sekretariat) do dnia 13.07.2009r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.07.2009r. o godz. 1030 w Urzędzie Miejskim w Łobzie, pok. nr 21


11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


13. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.


14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.


15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.06.2009 r. Nr ogłoszenia:  95339 - 2009

 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego od dnia 22.06.2009 r. do dnia …………………

 • Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.lobez.pl od dnia 22.06.2009 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-06-23 08:35:45 68,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 07:45:40 347,5KB 7 razy
2 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 07:46:29 2,1MB 123 razy
3 specyfikacja_tech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 07:47:01 295,4KB 4 razy
4 projekt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-06-24 07:48:55 6,3MB 7 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ModSiWZlos300609.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-02 08:09:28 50,7KB
Wynik postępowania
1 Zawowyborzenalosos210709.pdf 2009-07-27 07:32:16 60,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 23-06-2009 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 27-07-2009 07:32