Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Przebudowa kotłowni w SP w Łabuniu Wielkim, gmina Resko

 

G M I N A    Ł O B E Z

reprezentowana przez Burmistrza Łobza

ul. Niepodległości 13; 73-150 Łobez

tel. 091/397-40-01 fax 091/397-43-73

e-mail: zamowienia@lobez.pl

 

O G Ł A S Z A

 

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy –Prawo zamówień publicznych na:

 

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego – Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Łabuniu Wielkim gmina Resko”

 

1.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie: www.bip.lobez.pl

 

2.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie, po złożeniu wniosku o jej przekazanie do Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez 

      Numer procedury: ZP – 341 / 31 /2009       

   

3. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45333000-0          Roboty instalacyjne gazowe,

45331100-7          Instalowanie centralnego ogrzewania,

45332000-3          Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45111300-1          Roboty rozbiórkowe,

45262321-7          Wyrównywanie podłóg

45262500-6          Roboty murarskie i murowe,

45310000-3          Roboty instalacyjne elektryczne

 

2.    Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w obiekcie Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim gmina Resko, polegająca na przebudowie kotłowni węglowej na gazową o mocy 81 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Roboty obejmują między innymi:

a)    Demontaż istniejących kotłów z osprzętem,

b)    Montaż kotła żeliwnego gazowego o mocy 81 kW wraz z osprzętem,

c)    Wykonanie instalacji wentylacyjnej,

d)    Montaż komina ze stali kwasoodpornej,

e)    Wykonanie kanalizacji technologicznej,

f)     Roboty murarskie i tynkarskie,

g)    Wybudowanie fundamentu pod kocioł,

h)    Wymiana posadzki,

i)      Demontaż schodów,

j)      Wymiana drzwi i okien w pomieszczeniu kotłowni,

k)    Położenie glazury oraz malowanie pomieszczenia kotłowni.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar Robót – załącznik nr 6, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 7 oraz Projekt budowlany – załączniki nr 8.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, odpowiadającym przedmiarowi robót – stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wymaga załączenie do oferty cenowej kosztorys budowlany wraz
z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu.

 

3.    Zamawiający informuje, że złożył wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowane zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”. 

 

4.    Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy oraz na zamontowane urządzenia lecz na okres nie krótszy niż wynikający z gwarancji producenta.

 

5.    Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

 

6.    Każdy z wykonawców winien dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.

 

7.    Termin wizji lokalnej placu budowy należy uzgodnić z pracownikiem odpowiedzialnym za inwestycje w Urzędzie Miejskim w Resku.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia:    do 15.09.2009r.

 

7.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1)    spełniają  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo   zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają, wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

2)    Za spełnienie warunków określonych w podpunkcie 1) Zamawiający uzna jeżeli: 

a.       dysponują osobą z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem i należącymi do Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacji, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.

b.       wykażą i udokumentują (referencje, opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

c.       legitymują się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

d.       złożenie wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt 6 SIWZ.  

3)    Ocena w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,   w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę lub są zawierają błędy, a także w przypadku braku oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wzywa Wykonawcę w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień lub brakujących dokumentów, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagań określonych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania  o udzielenie zamówienia.     

4)    Zamawiający, zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuci ofertę, jeżeli:

a)    jest niezgodna z ustawą,

b)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

c)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert,

f)     zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

h)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

8. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, wg kryterium - cena – 100%

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

10. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, I piętro pok. nr 24 (sekretariat) do dnia 27.07.2009r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2009r. o godz. 1030  w Urzędzie Miejskim w Łobzie, pok. nr 21

 

11. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.  

 

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
      aukcji elektronicznej.

 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

·         Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  07.07.2009 r. Nr ogłoszenia:    106177 - 2009

·         Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego od dnia 07.07.2009 r. do dnia …………………

·         Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej  www.bip.lobez.pl od dnia  07.07.2009 r.                                                                  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2009-07-07 12:56:30 69,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwzlabunWielki070709.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 12:56:30 350,9KB 27 razy
2 zalaczniki6,7,8.zip Po terminie otwarcia ofert 2009-07-07 12:56:30 10,2MB 32 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_strona.pdf 2009-08-07 08:33:40 87,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 07-07-2009 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 07-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 07-08-2009 08:33