Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

"Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko"

Zakres czynności przewidywanych do wykonywania w ramach umowy oświadczenie usług Inżyniera Kontraktu ( dalej IK ).


I. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

1. Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

2. Inżynier Kontraktu ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

3. Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu koordynacji i planowania robót budowlanych.

4. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

a) za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody,

b) za wszystkie wykonane czynności należące do obowiązków IK.

5. Inżynier Kontraktu przygotuje i przeprowadzi procedurę postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności :

a) opracuje ogłoszenie o zamówieniu,

b) opracuje specyfikację istotnych warunków zamówienia,

c) opracuje wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych,

d) będzie uczestniczył w pracach komisji przetargowej do czasu uprawomocnienia się wyboru oferty najkorzystniejszej,

e) opracuje odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie SIWZ w zakresie procedury postępowania. Opracowanie czynności wymienionych w pkt. a - c dokonane zostanie w terminie do 30 dni od otrzymania niezbędnych informacji dla ww. opracowań.


II. Obowiązki szczegółowe Inżyniera Kontraktu.


2.1. W zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego :

1) dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

2) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,

3) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,

4) zarejestrować w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,

5) przekazać protokolarnie wykonawcy robót budowlanych teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

6) sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności :

a) kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

c) kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

d) kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

e) kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,

7) kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

8) kontrolować budowę conajmniej raz w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,

9) prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru,

10) rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

11) każdorazowo zawiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

12) sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające,

13) stwierdzić wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzić zgodność usytuowania obiektów z projektem budowlanym,

14) uczestniczyć w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

15) potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

16) sprawdzać kompletność przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem,

17) gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,

18) uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

19) przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu,

20) przyjąć od wykonawcy książkę obiektu i przekazać Zamawiającemu,

21) uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez wykonawcę,

22) nadzorować złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu ( jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę ),

23) bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.


2.2. Obowiązki przed rozpoczęciem robót :


1) przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych,

2) zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

3) przejęcie od wykonawcy robót harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót budowlanych,

4) przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

5) przejęcie od wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,

6) przyjęcie od wykonawcy projektów umów z podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu,

7) przekazanie wykonawcy terenu budowy.


2.3. Obowiązki w trakcie realizacji robót :


2) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

3) wydawanie poleceń wykonawcy w sprawach dotyczących nieprawidłowości wykonywania robót,

4) żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów składowanym na placu budowy,

5) podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód,

6) wydawanie poleceń na temat :

a) usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem IK nie są zgodne z umową,

b) usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem IK konieczne i zgodne z umową,

7) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

8) wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,


2.4. Obowiązki w zakresie przyjmowania robót kończonych.


1) dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia,

2) przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

3) odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych,

4) zebrać i sprawdzić od wykonawcy robót dokumentację, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza :

a) instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

c) protokoły z badania materiałów i urządzeń,

d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.


2.5. Obowiązki w zakresie dotyczącym rozliczania budowy. Przedmiot umowy ( zamówienia ) będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 Infrastruktura Ochrony Środowiska, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków. Inżynier Kontraktu będzie wykonywać czynności przewidziane dla Zamawiającego - Beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie. W tym zakresie Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany :


1) prowadzić na bieżąco rozliczanie i sporządzać bieżące i okresowe - miesięczne raporty z wykorzystania przydzielonych środków pochodzących zgodnie z wytycznymi RPOWZ,

2) sporządzać comiesięczne harmonogramy płatności na kolejne kwartały,

3) sporządzać wnioski Beneficjenta o płatność zgodnie z zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu,

4) sporządzać sprawozdania okresowe i kończące z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,

5) sporządzać zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej, sprawozdania z wykorzystania środków ( okresowe i końcowe ),

6) gromadzić na bieżąco dokumentację z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń,

7) udostępniać lub przekazywać na wniosek wymienionym w umowie Instytucjom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji zadania,

8) prowadzić na bieżąco rejestr spraw budowy i rozliczania środków, a w szczególności :

a) przejmowanie od wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy w celu stwierdzenia zgodności wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

b) potwierdzanie wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, za które wykonawca powinien otrzymać zapłatę,

c) gromadzić wszelkie dokumenty z realizacji zadania, a zwłaszcza faktury, protokoły odbioru częściowego robót, dokumenty pochodzenia materiałów i ich certyfikaty, dokumenty dostaw, montażu i gwarancji urządzeń,

9) dostarczanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych faktur,

10) rozliczać zaliczki,

11) dokonywać opisu faktur zgodnie z wytycznymi dla Projektu,

12) sprawdzanie i zatwierdzenie faktury końcowej stwierdzającej wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową,

13) sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji Projektu,

14) sporządzić raporty z osiągniętych efektów po zakończeniu realizacji Projektu,

15) wykonywać inne czynności w zakresie spraw finansowych wynikające z realizacji Projektu wymagane przez Instytucję Pośredniczącą,

16) utrzymywanie bieżącego kontaktu i prowadzenie ustaleń z Instytucją Pośredniczącą oraz przygotowywanie wszelkich dodatkowych dokumentów wymaganych na wezwanie.


2.6. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu. a. skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu, b. udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach, c. podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających, d. podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji, e. sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo - finansowych wymaganych przez jednostki nadrzędne. 3. Podwykonawcy. Wykonawca nie może powierzyć żadnej części świadczenia usług podwykonawcom..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Resko_-_ZP-400_zamieszczone_w_BZP_Nr_435832.pdf 2009-12-21 09:10:22 94,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_IK_Resko_-_logo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-12-21 10:15:36 353,4KB 138 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zawiadomienie.PDF Po terminie otwarcia ofert 2009-12-23 11:26:38 479,4KB
Odwołania
1 protest.PDF 2009-12-23 11:26:38 2,3MB
2 protest_rozstrzygniecie.pdf 2009-12-28 14:24:29 2,3MB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wybor_oferty.pdf 2010-01-07 10:53:17 116,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 21-12-2009 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 07-01-2010 10:53