Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko - obszar C i D

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Resko.

Teren inwestycji został podzielony na następujące główne obszary:

1. Obszar C – zlewnia w zachodniej części miasta w ulicach Wolności, Leśnej Zachodniej i Buczka oraz odcinek w ul. Jedności Narodowej, który obejmuje wykonanie :
a) pompowni ścieków PW ul. Wolności z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚW - komora rozprężna KRW przy ul. Zachodniej,
b) pompowni ścieków PZ ul. Zachodnia z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚZ - komora rozprężna KRO na terenie oczyszczalni,
c) pompowni ścieków PL ul. Leśna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚL - komora rozprężna KRC przy ul. Leśnej 64,
d) kanalizację deszczową w ul. Buczka od studni DC1.

2. Obszar D – zlewnia w południowej części miasta, ulice Jedności Narodowej, Szpitalna, Żeromskiego, Prusa, Polna, Kolejowa, Browarna i który obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z budynków w następujących zlewniach:
a) pompowni ścieków PJN ul. Jedności Narodowej zaprojektowaną na terenie istniejącej przepompowni z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚJ - włączenie do istniejącego rurociągu tłocznego w p. J2,
b) pompownię ścieków PP ul. Polna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚP - komora rozprężna KRP przy ul. Polnej,
c) kanalizacja deszczową w ul. Buczka.

Planowana inwestycja zakłada system rozdzielczy, który obejmuje, wydzielenie z kanalizacji ogólnospławnej - w przeważającej większości kanalizacji deszczowej i wykonanie nowych krótkich odcinków kanalizacji deszczowej. Przewiduje się modernizację jednej i budowę pięciu nowych pompowni. W tym celu należy wykorzystać istniejące obiekty, które zostaną poddane modernizacji tj. wymiana pomp, instalacji , wprowadzenie centralnego sterowania i monitoringu drogą radiową dla całego
systemu pompowni.
Zakres ten pozwala na czynnym organizmie miejskim, z najmniejszym ujemnym skutkiem dla środowiska i mieszkańców przeprowadzić rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną.
Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych przewidziano nową kanalizację sanitarną, z wykorzystaniem istniejących odcinków kanalizacji ogólnospławnej. Zadanie przewiduje wykorzystanie zmodernizowanych istniejących pompowni ( po wymianie pomp i instalacji na nowe ) do przetłoczenia większych ilości ścieków sanitarnych. Dla nowych kanalizowanych obszarów miasta przewidziano nowe pompownie.

Zakres rzeczowy robót budowlanych:
Obszar C
1) Kanalizacja główna obejmuje wykonanie :
a) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,7PCV o łącznej długości L= 1401.50 m,
b) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 200-5,9 PCV o łącznej długości L = 1164.00 m,
c) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 250-7,30 PVC o łącznej długości L = 3.50 m
2) Kanalizacja rozdzielcza obejmuje wykonanie sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,0 PCV o łącznej długości L = 1678.0 m
3) Rurociągi tłoczne obejmują :
a) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 90-4,3 PVC o łącznej długości L = 670,0 m,
b) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 160PE80 SDR11 o łącznej długości L = 144,0 m,
c) pompownię ścieków PW ul. Wolności z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚW - komora rozprężna KRW przy ul. Zachodniej,
d) pompownię ścieków PZ ul. Zachodnia z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚZ - komora rozprężna KRO na terenie oczyszczalni,
e) pompownię ścieków PL ul. Leśna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚL - komora rozprężna KRC przy ul. Leśnej 64,
f) sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej o średnicach Dn 0,2 i przyłącza do wpustów deszczowych- Dn160mm w ul. Buczka o łącznej długości (123,5+13.0) L=136,5m
Obszar D
1) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna dla odprowadzenia ścieków z budynków obejmuje :
a) pompownię ścieków PJN ul. Jedności Narodowej zaprojektowaną na terenie istniejącej przepompowni z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚJ - włączenie do istniejącego rurociągu tłocznego w p. J2,
b) pompownię ścieków PP ul. Polna z kanałami grawitacyjnymi i przyłączami oraz rurociągiem tłocznym na odcinku komora ścieków KŚP - komora rozprężna KRP przy ul. Polnej,
c) pompownię ścieków przy ul. Szpitalnej.
2) Kanalizacja sanitarna główna obejmuje wykonanie :
a) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,7PCV o łącznej długości L = 921.50 m,
b) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 200-5,9 PCV o łącznej długości L = 980.00 m,
c) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 250-7,30 PVC o łącznej długości L = 5.50 m,
3) Kanalizacja rozdzielcza obejmuje wykonanie :
a) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 160-4,0PCV o łącznej długości L = 380.50 m,
b) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o średnicach Dn 200-5,9 PCV o łącznej długości L = 3.0 m
4) Rurociągi tłoczne obejmują :
a) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 160 PVC o łącznej długości L = 101,50 m,
b) sieci rurociągów tłocznych kanalizacji sanit. o średnicach Dn 63PE80 SDR11 o łącznej długości L = 78,0 m

Szczególne warunki wykonania robót.
1) Obszar D – część robót objęta projektem budowlanym została już wykonana. Roboty, które zostały wykonane zawiera mapa ewidencyjna załączona do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Obszar D. Odcinki już wykonane i nie objęte niniejszym postępowaniem zaznaczone są kolorem czarnym i fioletowym.
2) Każda ewentualna konieczna zmiana projektu budowlanego, która może wystąpić podczas wykonywania robót, musi być zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Łobzie. Nie dopuszcza się wykonywania robót bez zatwierdzenia zmiany w projekcie budowlanym przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Łobzie.
3) Przepompownie ścieków muszą posiadać urządzenia ( elementy składowe ) tego samego producenta. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń przepompowni różnych producentów.
4) Projekt budowlany nie zawiera szczegółowych badań gruntowych. Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w cenie oferty pompowanie wód gruntowych.
5) Zakres robót obejmuje wykonanie przyłączy do budynków, które jako koszty kwalifikowane mogą być wykonane ( schemat w załączeniu do siwz ) :
a) jeżeli sieć jest prowadzona obok działki :
• do studzienki, jeżeli taka jest na terenie działki,
• do granicy działki, jeżeli na terenie działki brak jest studzienki,
• do granicy działki, jeżeli zachodzi konieczność przejścia przez inną działkę,
b) jeżeli sieć przechodzi przez teren działki :
• do studzienki, jeżeli taka jest na terenie działki,
• do granicy następnej działki, jeżeli zachodzi konieczność przejścia przez inną działkę.
6) Roboty będą prowadzone w pasie dróg gminnych i powiatowych – Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie.
7) Odtworzenie nawierzchni ulic, w których będą prowadzone roboty kanalizacyjne, musi obejmować całą szerokość jezdni i chodniki. Nie dopuszcza się odtworzenia nawierzchni ulic tylko w pasie wykonywanych robót.
8) Po wykonaniu odtworzenia nawierzchni ulic wykonawca zgłosi wykonanie robót do właściwego Zarządcy dróg i uzyska zaświadczenie o przyjęciu robót drogowych od tego Zarządcy.
9) Koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót stanowią koszt wykonawcy.
10) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska jego zatwierdzenie u odpowiedniego Zarządcy dróg.
11) Po wykonaniu robót na terenie danej nieruchomości, wykonawca uzyska od właściciela nieruchomości oświadczenie, ?e teren został przywrócony do stanu pierwotnego.
12) Odbiory robót (każdy z wykonanych odcinków ) będą dokonywane przez monitorowanie kamerą. Wykonawca musi uwzględnić koszty monitorowania w cenie oferty.
13) Wykonawca zorganizuje i wyposaży miejsce pracy dla Inżyniera Kontraktu. Miejsce pracy musi być zorganizowane w możliwie najbliższej odległości od miejsca wykonywanych robót i wyposażone w min. : stół do pracy dla 6 osób, krzesła, komputer z drukarką, dostęp do Internetu, telefon i fax, oświetlenie i zasilanie w gniazdach naściennych, ogrzewanie, zamykaną szafkę na dokumenty.

Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiary do pobrania w wersji .ath:
Kanalizacja_obszar_C
Kanalizacja_obszar_D

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-03-01 12:36:15 131,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 12:36:15 420,4KB 419 razy
2 siwz_zal_1a.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 12:36:27 54,3KB 374 razy
3 siwz_zal_7_i_9_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-01 12:36:36 55,2MB 365 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odp_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-08 10:41:32 56,8KB
2 odp_pytania_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-15 08:57:13 62,7KB
3 odp_pytania_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-17 12:44:46 54,7KB
4 odp_pytania_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-18 11:45:17 718,3KB
5 zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-22 10:32:22 24,5KB
6 PB_Aneks_Obszar_C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-22 10:34:32 5,8MB
7 PB_Aneks_Obszar_D.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-22 10:37:11 4,8MB
8 zmiana_terminu_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-23 12:44:33 58,2KB
9 odp_pytania_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-03-26 09:40:16 29,6KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_zmiana.pdf 2010-03-15 07:26:07 82,6KB
2 ogloszenie_zmiana_2.pdf 2010-03-23 12:44:33 66,6KB
Wynik postępowania
1 wynik.pdf 2010-04-16 13:07:43 115,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 01-03-2010 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 16-04-2010 13:07