Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk przy gimnazjum w Resku

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na „Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku”, inwestycji współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2007-13 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach realizacji inwestycji planuje sie budowę:

• boisko do gier sportowych o wymiarach 55m x 30m, ze spadkiem nawierzchni 0,5% (w kształcie koperty);

• boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57m x 18,28m, o spadku nawierzchni daszkowym 0,5%, która ograniczać będzie obrzeże betonowe 8cm x 30cm osadzone na ławie betonowej;

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22m x 44m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%;

• boisko do koszykówki o wymiarach 17m x 31m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6% oraz boisko do siatkówki o wymiarach 9m x 18m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%.

Wokół projektowanego boiska do gier sportowych usytuowano bieżnie okólna o długości 200m i prosta o długości 100m. Projektowane bieżnie będą posiadały szerokość 4 x 1,22m = 4,88m i spadki nawierzchni poprzeczne jednostronne 0,8%. Na obu zakolach płyty boiska zaprojektowano dwie rozbieżnie do skoku wzwyż o spadku nawierzchni 0,4%.

Dla widzów projektuje sie budową stałej trybuny dla 360 widzów, usytuowanej w południowej części zespołu boisk.

W zakres projektu wchodzi również oświetlenie zewnętrzne dla projektowanych boisk sportowych. Oświetlenie boiska do koszykówki zaprojektowano na 4 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska do siatkówki zaprojektowano na 2 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska do tenisa zaprojektowano na 3 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano na 4 słupach stalowych rurowych o dł. 10m z lampami o mocy 400W.

Oświetlenie boiska do piłki nożnej zaprojektowano na 6 słupach stalowych rurowych o dł. 12m z lampami o mocy 1000W.

Zaprojektowano parking wydzielony na 24 miejsca postojowe w układzie prostopadłym o wym. stanowiska 2,5m x 5,0m. Wjazd i wyjazd na parking zaplanowano od ul. Buczka. Również dodatkowo zaplanowano ścieżkę wokół boisk z możliwością przejazdu samochodów obsługi technicznej na tereny sportowe. Ścieżkę zaprojektowano o szerokości

3,00m ze spadkiem poprzecznym nawierzchni jednostronnym 2%. Przy szkole gimnazjalnej zaprojektowano chodniki o szerokosci1,50m, 2,50m i 3,0m.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie nasadzenia zieleni niskiej takiej jak żywopłot – bukszpan i trawniki parkowe nasadzenia zieleni wysokiej drzewami i krzewami liściastymi.

 

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polega na kompleksowej obsłudze Zamawiającego jako inwestora w zakresie nadzoru nad realizacją  inwestycji obejmuje:

a) przygotowanie dokumentacji przetargowej;

b) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień;

c) uczestniczenie w komisji przetargowej oraz sporządzenie protokołu wybory oferty;

d) organizację i zarządzanie procesem inwestycyjnym;

e) pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowie;

f) przekazanie placu budowy;

g) udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi wykonawcom;

h) konsultacji rozwiązań z Zamawiającym wynikłych problemów;

i) organizacji narad inwestycyjnych nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego;

j) koordynacji frontu robót, w tym dostaw materiałów i wyposażenia;

k) organizacji i odbioru robót budowlanych, w tym prowadzenie dokumentacji fotograficznej robót;

l) dochodzenie oraz egzekwowanie od wykonawcy uprawnień Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub niewykonania w terminie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót;

ł) prowadzenie korespondencji w imieniu zamawiającego;

m) być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację;

n) wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem

budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia obiektu;

o) kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

p) kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

r) kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

s) kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

t) kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,

u) kontrolę kosztów i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:

- sprawdzanie faktur z cząstkowymi odbiorami robót;

- kontrola realizacji harmonogramu inwestycji;

- sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań zgodnie z wytycznymi RPO WZ;

-  dokonywanie korekt i poprawek wniosków o płatność i sprawozdań;

- zgłoszenia zakończenia inwestycji odpowiednim organom;

- obsługę prawną inwestycji, poprzez wydawanie opinii prawnych dotyczących przedmiotu inwestycji;

- wykonywanie wszelkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowego wykonywania nadzoru nad realizacją inwestycji i umową pomiędzy Zamawiającym a Urzędem Marszałkowskim oraz Zamawiającym a wykonawcą robót.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-04-22 13:34:14 93,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-04-22 13:34:14 371,1KB 91 razy
Wynik postępowania
1 wynik_IK.pdf 2010-05-10 14:38:46 116,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 22-04-2010 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 10-05-2010 14:38