Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Resku

Nazwa zadania:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

w gminach powiatu łobeskiego”

Zadanie nr 38 i 39: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej

 i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Resku

ul. Wojska Polskiego 71

1.Opis przedmiotu zamówienia

1)     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6, 45331100-7, 45333000-0

2)     W ramach przedmiotu zamówienia obejmującego roboty budowlane

w budynku należy wykonać :

  1. instalacja c.o. w budynku SP Resko:

- demontaż istniejących grzejników i istniejącej instalacji;

- wykonanie prac murowych i uzupełnień płytkami/posadzkami w miejscach ich zerwania na czas prac;

- modernizacja systemu grzewczego - kompleksowa wymiana instalacji (zamontowanie 97 grzejników) z montażem zaworów  termostatycznych w ilości 97 szt. według projektu budowlanego;

- wykonanie izolacji instalacji;

- wykonanie płukania instalacji i prób szczelności;

- prace wykończeniowe.

 

  1. instalacja c.o. w budynku sali gimnastycznej przy SP Resko:

- demontaż istniejących grzejników i istniejącej instalacji;

- wykonanie prac murowych i uzupełnień płytkami/posadzkami w miejscach ich zerwania na czas prac;

- modernizacja systemu grzewczego - kompleksowa wymiana instalacji (10 grzejników) + 2 aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) z montażem zaworów nastawnych (2 szt.), termostatycznych (10 szt.) według projektu budowlanego;

- wykonanie izolacji instalacji;

 

- wykonanie płukania instalacji i prób szczelności;

- prace wykończeniowe.

Elementy stalowe pochodzące z demontażu istniejącej instalacji c.o. zostaną złożone w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Pozostałe elementy Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

 

3)    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Przedmiar Robót – załącznik nr 8, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 oraz Projekt Budowlany – załącznik nr 10

4)    Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia gwarancji zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, ale nie krócej niż 24 miesiące.

5)    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie ofertowym, odpowiadającym zapisom SIWZ i przedmiarowi robót – stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6)    Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą wartości elementów.

Uwaga: jeżeli zapisy projektu budowlanego i przedmiaru robót różnią się od siebie – przy sporządzaniu wyceny ofertowej należy kierować się zapisami SIWZ i przedmiaru robót, a projekt budowlany należy traktować jako pomocniczy, określający parametry wbudowywanych materiałów oraz opisujący technologie wykonania zadania.

Kosztorys ofertowy należy sporządzać w układzie otrzymanego przedmiaru robót z podziałem na zadania:

1.     przebudowa instalacji c.o. w budynku SP Resko;

2.     przebudowa instalacji c.o. w budynku sali gimnastycznej przy SP Resko.  

W kosztorysie należy podać wartość robót z podziałem na ww. zadania (suma wartości robót dla zadania 1 oraz suma wartości robót dla zadania 2).       

                                                                                                          

7)    Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na etapy robót zgodnie z rozdziałem 4 SIWZ.


8) Termin wykonania robót: III kwartał 2010 r.

z podziałem na następujące etapy:

1.     przebudowa instalacji c.o. w budynku SP Resko – od 25.06.2010 r. do 31.08.2010 r.

2.     przebudowa instalacji c.o. w budynku sali gimnastycznej przy SP Resko – od 25.06.2010 r. do 31.08.2010 r.

 

Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Do pobrania  ZAŁACZNIK NR 10 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY (kliknij link)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-05-12 11:18:32 92,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 11:18:32 358,1KB 294 razy
2 zal_8_przedmiar_co_sp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 11:19:57 4,0MB 286 razy
3 zal_9_STWIOR.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 11:27:58 774,9KB 280 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_ogloszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 11:18:32 72,0KB
2 ogloszenie_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 09:04:02 69,8KB
3 zmiana_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-17 09:04:16 227,3KB
4 zmiana_siwz_inne_roboty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-18 13:52:38 77,5KB
5 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-20 09:28:31 82,6KB
6 pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-25 14:21:58 77,0KB
Wynik postępowania
1 wynik_co_tablica.pdf 2010-06-15 15:06:58 135,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 12-05-2010 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 15-06-2010 15:06