Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Policko, Gmina Resko"

Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami
w miejscowości Policko, Gmina Resko;

Długość sieci: ok 3 000 mb i około 10 szt. przyłączy.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz niezbędnym uzbrojeniem dla wymienionych miejscowość zgodnie z zakresem na załączonej do SIWZ mapie. Mapa załączona do SIWZ (załącznik nr 5) stanowi poglądowy szkic i nie może być przedmiotem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego odnośnie przebiegu projektowanego wodociągu w kontekście robót dodatkowych, zamiennych.

Projekt ma uwzględniać wszystkie gospodarstwa położone przy trasie projektowanego wodociągu. Włączenie projektowanej sieci przewidziano do zaprojektowanej sieci wodociągowej PVC 90 w miejscowości Policko - przy posesji nr 13 zgodnie z warunkami technicznymi sieci wodociągowej z dnia 03.12.2010r. wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Resko Sp. z o.o.

Stan istniejący: Istniejący obszar cechuje zabudowa rozproszona. Gospodarstwa są zaopatrywane w wodę ze studni kopanych. Układ terenu jest zróżnicowany.

Do zadań Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie należeć będzie:
a) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie projektowanej sieci wodociągowej;
b) uzgodnienie z właścicielami działek oraz ich zarządcami bezkolizyjnego przejścia;
c) wykonanie projektu sieci wodociągowej (4 egz.) zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną zgodną z polskimi normami (wg. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej).
d) wykonanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę m. in. ZUDP.
e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania;
f) wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót;
g) całość dokumentacji projektowej należy załączyć na nośniku elektronicznym.
h) zadanie obejmować będzie prowadzenie bezpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji.

Decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający dostarczy Wykonawcy w terminie do 18.02.2011r.

Przedmiar robót oraz kosztorys należy sporządzić zgodnie z zasadą określoną w załączniku nr 7 do SIWZ, tylko w zakresie stanowiącym koszt kwalifikowany.

Przebieg projektowanej trasy wodociągu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

Termin realizacji: do dnia 31.05.2011r.

Szczegółowe informacje na temat sposobu realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-01-05 16:34:22 86,7KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_projekt_wodociagu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-01-05 16:34:22 628,9KB 560 razy
2 zal_5_do_SIWZ_mapka.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-01-05 16:37:35 2,0MB 512 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odp_1.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-01-12 13:35:52 614,2KB
2 ogloszenie_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-01-19 15:48:08 70,5KB
3 odp_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-01-19 15:54:23 67,6KB
4 pyt_3_odp.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-01-21 10:38:35 445,8KB
5 odp_4.PDF Po terminie otwarcia ofert 2011-01-28 14:05:24 575,7KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-02-08 11:13:16 161,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 05-01-2011 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 05-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 25-03-2013 13:02