Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wymiana stolarki w budynku Urzędu Miejskiego w Resku

W ramach przedmiotu zamówienia obejmującego roboty budowlane w budynku Urzędu Miejskiego w Resku przy ul. Rynek 1 należy wykonać :

a) wymianę stolarki okiennej na drewnianą w kolorze białym wraz z montażem parapetów wewnętrznych drewnianych. W każdym oknie należy zamontować nawiewnik. Wymianie podlega 41 sztuk okien (około 72 m2) w tym, według załącznika nr 2 do SIWZ, okna o następujących numerach: 1 (5 szt.), 3 (2 szt.), 4 - z charakterystycznymi półkolami (11 szt.), 4a - zastosować szkło warstwowe o zwiększonej odporności na rozbicie - P4A, klasa odporności WK2 okna z charakterystycznymi półkolami (2 szt.), 5 (7 szt.), 6 (4 szt.), 7 (1 szt.), 8 (1 szt.), 9 (2 szt.) wykonać jedno skrzydło rozwierno - uchylne, z regulacją w trzech płaszczyznach i blokadą błędnego położenia klamki, natomiast pozostałe skrzydła wykonać jako rozwieralne, okna z tzw. ruchomym słupkiem. Okna o numerach: 2 (4 szt.) i 10 (2 szt.) wykonać jako rozwierno - uchylne z regulacją w trzech płaszczyznach i blokadą błędnego położenia klamki. Należy zachować wymiary i podział istniejących okien - zastosować szprosy wewnątrz szybowe. Wymagany współczynnik k = 1,1 W/m2K i izolacyjność akustyczna 32 dB. Zastosować termookapniki i okapniki na skrzydło. Należy zdemontować istniejącą stolarkę okienną łącznie z parapetami wewnętrznymi i wykonać nową stolarkę okienną drewnianą według załączonych rzutów elewacji - załącznik nr 2 do SIWZ. Istniejącą stolarkę należy zdemontować w sposób ostrożny umożliwiający pozostawienie istniejących parapetów zewnętrznych murowanych bez uszkodzeń - założyć ewentualne odtworzenia parapetów zewnętrznych.

b) wymianę stolarki drzwiowej na drewnianą w kolorze ciemnobrązowym Zdemontować stare drzwi i wstawić nowe drewniane w ilości 2 sztuki (około 6m2). Na elewacji zachodniej wymianie podlegają drzwi wejściowe do budynku urzędu, dwuskrzydłowe, gdzie jedno skrzydło powinno posiadać szerokość 1,00 m, otwierane do wewnątrz budynku. Szprosy w półkolu zastosować wewnątrz szybowe. Na elewacji południowej wymianie podlegają drzwi wejściowe, do pomieszczeń piwnicy, otwierane na zewnątrz budynku. Są one nie widoczne na załączniku nr 2 do SIWZ. Drzwi należy wyposażyć w zamki typu Gerda, klamki i uchwyty.

c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać wraz z obróbką ościeży na mokro, której podlegać będą trzy płaszczyzny ościeży stolarki w rozwinięciu do 50 cm ściany, wykończone tynkiem i gładzią gipsową oraz trzykrotnie malowane. Należy również uwzględnić transport elementów czyli dostawę nowej stolarki oraz wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacje. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń, w których będą wykonywane prace. Prace budowlane będą prowadzone w budynku administracyjno - biurowym dlatego należy ustalić z Inwestorem harmonogram wykonywanych prac. Po zakończeniu robót należy doprowadzić pomieszczenia oraz teren budowy do stanu pierwotnego.

d) Zamawiający wymaga, aby stolarka okienna i drzwiowa została wykonana z drewna liściastego,

UWAGA: Inwestor nie posiada projektu budowlanego - prace wykonywane na podstawie zgłoszenia. W związku z powyższym należy pobrać wymiary stolarki okiennej i drzwiowej z natury uwzględniając zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - załącznik nr 1 do SIWZ oraz rzuty elewacji - załącznik nr 2. 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1 oraz rysunki elewacji - załącznik nr 2.

3. Wymagany okres rękojmi za wady wykonanych robót wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, a na zainstalowane urządzenia wynosi, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta lub dostawcę od daty odbioru końcowego, nie krócej niż 24 miesiące.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w kosztorysie budowlanym, uwzględniającym zakres przedmiotu zamówienia zgodnie SIWZ, STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ) i rzutów elewacji - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Zamawiający wymaga załączenia do oferty cenowej kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną z określeniem wartości czynników cenotwórczych, wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabelą wartości elementów scalonych. Uwaga: przy sporządzaniu wyceny ofertowej należy kierować się zapisami SIWZ i STWiOR.

6. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty harmonogram rzeczowo - finansowy z podziałem na etapy robót zgodnie z rozdziałem 4 SIWZ.

7. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych, spełniających wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, zgodne z normami i przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), jak również z przepisami dotyczącymi certyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

8. Każdy z wykonawców powinien dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.

 

UWAGA!
Dnia 11 i 16.03.2011r. Zamawiający wprowadził zmiany w treści SIWZ.
Proszę zapoznać się z zawiadomieniami oraz ogłoszeniami o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

zamieszczonymi w załącznikach poniżej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-03-03 13:02:24 101,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-03 13:02:24 346,6KB 288 razy
2 zal_1_do_SIWZ_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-03 13:03:26 93,7KB 362 razy
3 zal_2_do_SIWZ_rzuty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-03 13:04:06 1,1MB 283 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-10 08:34:27 49,3KB
2 zmiana_siwz_stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-11 14:34:18 65,7KB
3 ogloszenie_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-11 14:34:33 77,1KB
4 zmiana_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-16 13:39:56 63,2KB
5 zal_2_do_SIWZ_rzuty_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-16 13:40:27 1,1MB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_zmiana_2.pdf 2011-03-16 13:39:56 79,4KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wynik.pdf 2011-04-08 09:06:38 2,3MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 03-03-2011 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 03-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 08-04-2011 09:06