Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w roku 2011 - na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, o wartości pon. 14 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 14.000 EURO

zamieszczone dnia 29.03.2011r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.11.11.ZPOF

 

UWAGA!

Dnia 01.04.2011r Zamawiający wprowadził zmiany w treści ogłoszenia oraz załączników - uzupełniono zestawienie działek i powierzchni przeznaczonych do koszenia.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w roku 2011

 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego

  Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko

  tel. 091 39 51 503, fax 091 39 51 205

 3. Rodzaj zamówienia: usługi

 4. Określenie przedmiotu zamówienia:

  a) regularne koszenie własnym sprzętem traw porastających należące do Zamawiającego działki na terenie miasta Resko, zgodnie z Załącznikiem nr 2 (łączna powierzchnia działek przeznaczonych do regularnego koszenia wynosi 10,2106 hektara). Koszenia będą się odbywać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w miesiącu, a nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

  b) koszenie własnym sprzętem traw porastających inne obszary na terenie Gminy Resko (np. place zabaw, boiska, pobocza dróg itp.), których łączna powierzchnia nie przekracza 20% powierzchni obszarów określonych w Załączniku nr 2. Koszenia będą się odbywać każdorazowo na zlecenie Zamawiającego.

  Wysokość trawy po koszeniu powinna wynosić około 4 cm. Zamówienie nie obejmuje grabienia i wywożenia pokosu (pozostanie on na miejscu koszenia).

  Zasady i szczegóły realizacji usługi określa projekt umowy, który stanowi Załącznik nr 3

 1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2011r. Zamawiający planuje zawrzeć umowę w miesiącu kwietniu i jeszcze w kwietniu zlecić pierwsze koszenie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.

 1. Miejscem wykonania Zamówienia jest teren Gminy Resko.

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową:

 1. siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 20, w dni robocze, w godz. pracy urzędu

 2. adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: http://www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne.

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest podinspektor Łukasz Sobis dostępny pod nr tel. 91 39 51 503, wew. 37 w godzinach pracy urzędu.

 1. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

   Adres Zamawiającego

   Oferta na koszenie trawników na terenie Gminy Resko”

   nie otwierać przed 06.04.2011 r. godz. 10.15

   Adres składającego ofertę

  2. Dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania.

  3. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

  4. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

  5. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

  6. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

  7. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 2. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1,
  pok. nr 13 do dnia 06.04.2011r. do godz. 10.00

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13 (sekretariat), dnia 06.04.2011r. o godz. 10.15

 4. Termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 5. Kryteria oceny ofert:

  Nr

  Nazwa usługi

  Ważność [%]

  1

  Cena za jednorazowe wykoszenie traw porastających obszary wyszczególnione w Załączniku nr 2 (łącznie 10,2106 ha)

  80

  2

  Koszenie obszarów dodatkowych – cena za 1 maszynogodzinę

  20


  Oferty będą oceniane wg następującego schematu:

  Ilość punktów = C1n / C1o x 80 + C2n / C2o x 20

gdzie:

C1n - cena za usługę nr 1 najniższa ze wszystkich zaoferowanych,

C1o - cena za usługę nr 1 w badanej ofercie,

C2n - cena za usługę nr 2 najniższa ze wszystkich zaoferowanych,

C2o - cena za usługę nr 2 w badanej ofercie,

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta uzyska wg powyższego wzoru największą ilość punktów.
 

16. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

17. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.

18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

19. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-03-29 10:59:48 59,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_1_formularz_oferty.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-29 10:59:48 57,6KB 177 razy
2 zalacznik_2_zest_dzialek.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-29 10:59:57 54,3KB 91 razy
3 zal_3_proj_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-03-29 11:00:04 86,4KB 952 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogloszenie_poprawione.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 12:51:34 59,3KB
2 zal_1_poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 12:51:48 57,1KB
3 zalacznik_2_zest_dzialek_poprawione.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 12:51:58 54,5KB
4 zal_3_projekt_umowy_koszenie_poprawione.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-01 12:52:08 86,5KB
Wynik postępowania
1 uniewaznienie.pdf 2011-04-07 11:24:43 101,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 29-03-2011 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 29-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 07-04-2011 11:24