Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ługowina, Smólsko, Prusim

1) Przedmiot zamówienia: Wykonanie trzech projektów budowlano-wykonawczych:

1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko.
2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz przepompownią w miejscowości Smólsko i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko.
3. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przepompowni w miejscowości Prusim i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko.

2) Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Prusim - Resko, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ługowina i Smólsko, przepompowniami oraz niezbędnym uzbrojeniem dla wymienionych miejscowość zgodnie z decyzjami Nr 66/2010, 67/2010 i 68/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt kanalizacji sanitarnej musi obejmować w swoim zakresie przyłącza kanalizacyjne dla wszystkich budynków wymagających odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych zlokalizowanych na działkach objętych decyzjami lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach Ługowina i Smólsko. Dla przedmiotowych kanalizacji zaprojektować należy przepompownie pracujące w technologii suchej (tłocznie), wraz z systemem sterowania i monitoringu pracy przepompowni. W projektach uwzględnić należy zagospodarowanie terenu przepompowni wraz ze zjazdami z dróg.

3) W opracowaniach projektowych należy zaprojektować instalacje elektryczne dla zasilania projektowanych przepompowni. Warunki przyłączy elektrycznych dla projektowanych obiektów Zamawiający uzyska po uzgodnieniu lokalizacji przepompowni przedstawioną przez Wykonawcę zadania. Lokalizację przepompowni ścieków należy przewidzieć na działkach będących własnością Gminy Resko.

4) Włączenia projektowanych sieci kanalizacji sanitarnych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Resku. Układ terenu w obrębie projektowanej kanalizacji jest zróżnicowany.

5) Do zadań Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie należeć będzie:
a) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie projektowanych kanalizacji sanitarnych;
b) uzgodnienie z właścicielami działek oraz ich zarządcami bezkolizyjnego przejścia;
c) wykonanie trzech projektów kanalizacji sanitarnej (5 egz. każdy) zgodnie z obowiązującymi zasadami Prawa budowlanego i sztuką budowlaną zgodną z polskimi normami (wg. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej).
d) wykonanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwoleń na budowę m. in. ZUDP.
e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego z trzech projektów oddzielnie;
f) wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla każdego z trzech projektów oddzielnie;
g) całość dokumentacji projektowej należy załączyć na nośniku elektronicznym.
h) zadanie obejmować będzie prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie trwania inwestycji, którego wartość Wykonawca powinien uwzględnić w cenie złożonej oferty.

6) Przedmiar robót oraz kosztorys należy sporządzić zgodnie z zasadą określoną w załączniku nr 7 do SIWZ, tylko w zakresie stanowiącym koszt kwalifikowany.

7) Przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.

8) Projekty kanalizacji sanitarnej Wykonawca uzgodni ze spółką Wodociągi i Kanalizacje w Resku.

Termin wykonania zamówienia: do 28.09.2012r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-09-26 09:44:46 113,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_projekt_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-26 09:44:46 241,7KB 446 razy
2 zal_6_do_siwz_decyzje_warunki.zip Po terminie otwarcia ofert 2011-09-26 10:24:22 123,5MB 282 razy
3 zal_1_do_4_.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-10-06 13:04:58 70KB 107 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-28 14:28:57 50,5KB
2 ogloszenie_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-03 12:28:28 66,5KB
3 pyt_2_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-10-03 12:28:41 64,8KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-10-18 14:55:33 125,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 26-09-2011 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 18-10-2011 14:55