Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa chodników na ul. Okrzei i Zachodniej w Resku - przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro prowadzony na podstawie ustawy Kodeks cywilny

Ogłoszenie o przetargu

na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny

o wartości poniżej 14.000 EURO

zamieszczone dnia 07.11.2011r. na stronie internetowej www.bip.resko.pl

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

znak sprawy ZP.271.21.11.ZPOF

 

 1. Przedmiot zamówienia: Budowa chodników na ul. Okrzei i Zachodniej w Resku

 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Resko reprezentowana przez Burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego

  Adres: ul. Rynek 1, 72-315 Resko

  tel. 91 39 51 503, fax 91 39 51 205

 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 4. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na położeniu:

  a) na ulicy Okrzei w Resku - 110 m2 chodnika szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm z krawężnikami i obrzeżami oraz 17 m2 chodnika (na wjazdach) z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, wraz z przygotowaniem podłoża, podbudową i krawężnikami;

  b) na ulicy Zachodniej w Resku - 51 m2 chodnika szerokości 1,5m z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm z krawężnikami i obrzeżami oraz 47 m2 placu przejezdnego z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z przygotowaniem podłoża, podbudową i krawężnikami.

  Przedmiot zamówienia obejmuje również:

  - regulację pionową studzienek telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów wodociągowych,

  - roboty rozbiórkowe istniejących chodników i związany z tym wywóz gruzu z terenu budowy – materiały pozyskane z rozbiórki Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

  - wykonanie podbudowy

  - wykonanie przepustu z rury PVC o średnicy 500mm oraz skarp umocnionych z płyt ażurowych.

  Szczegółowy zakres robót zawarto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej załącznik
  nr 3
  .

 1. Termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 16.12.2011r.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4.

 4. Adres, pod którym można uzyskać dokumentacje przetargową:

 1. siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 20, w dni robocze, w godz. pracy urzędu

 2. adres strony internetowej, na której dostępna jest dokumentacja przetargowa: http://www.bip.resko.pl zakładka Zamówienia publiczne.

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  w sprawach merytorycznych – p. Jacek Więckowski, tel. 531 722 640

  w sprawach proceduralnych – p. Łukasz Sobis, tel. 531 722 563.

 1. Sposób przygotowania oferty:

  1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

   Adres Zamawiającego

   Oferta na budowę chodników na ul. Okrzei i Zachodniej w Resku”

   nie otwierać przed 14.11.2011 r. godz. 10.15

   Adres składającego ofertę

  2. Dokumenty oferty winny być złożone wewnątrz opakowania.

  3. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1.

  4. Opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

  5. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

  6. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

  7. Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia.

  8. Do formularza ofertowego należy załączyć kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które Wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.

 2. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, pok. nr 13 do dnia 14.11.2011r. do godz. 10.00

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Urząd Miejski w Resku, ul. Rynek 1, pokój nr 13 (sekretariat), dnia 14.11.2011r. o godz. 10.15

 4. Termin związania ofertą: 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 5. Kryteria oceny ofert:

  Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium

  Cena wykonania zamówienia – 100 %

  Cena wykonania zamówienia – obejmuje cenę wykonania robót budowlanych. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy którego oferta uzyska wg powyższego wzoru największą ilość punktów.

 1. W prowadzonym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

 2. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub może być unieważniony bez podania przyczyny.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

 4. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.resko.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Przedmiar robót

 3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 4. Wzór Umowy

 5. Rysunki techniczne

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2011-11-07 12:12:36 74,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_1_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 12:12:36 13,5KB 92 razy
2 zal_2_przedmiary.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 12:12:45 58,7KB 130 razy
3 zal_3_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 12:12:56 146,9KB 94 razy
4 zal_4_wzor_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 12:13:05 64,2KB 85 razy
5 zal_5_rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-07 12:13:24 489,2KB 104 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 poprawiony_zal_3_STWIOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 07:33:10 116,3KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wynik.pdf 2011-11-14 14:57:15 142,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 07-11-2011 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mateusz Jaworski 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-11-2011 14:57